• 18 lipca 2024 22:48

Miasto Mielec

paź 25, 2021

Położony nad rzeką Wisłoką w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim Mielec chlubi się ponad 500-letnią historią. Miasto liczy około 61 tys. mieszkańców. Od połowy XIX wieku stał się regionalnym centrum społeczno-gospodarczym. Szczególny wpływ na rozwój miasta miały dwie branże przemysłowe – lotnictwo i motoryzacja.

W tutejszej WSK Mielec produkowano m.in. samoloty, samochody i urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Po kryzysie na początku lat 90., spowodowanym przemianami ustrojowymi, dzięki powstaniu pierwszej w Polsce Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i restrukturyzacji mieleckiego przemysłu, obecnie znów jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. W produkcji sprzedanej przemysłu jest zdecydowanym liderem na Podkarpaciu i drugim (po Krakowie) w poł.-wsch. Polsce.

Znakiem rozpoznawczym Mielca w kraju i na świecie pozostaje przemysł lotniczy. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce i jedno z większych w Europie.

Położenie geograficzne

Mielec zajmuje obszar 46,89 km2, leży w środkowej części Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką – prawym dopływem Wisły. Posiada korzystny klimat charakteryzujący się ciepłymi latami i łagodnymi zimami.

Należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w kraju. Okres wegetacji trwa około 220 dni. Znaczny wpływ na warunki klimatyczne ma duży kompleks leśny (południowo – zachodnia część Puszczy Sandomierskiej), stanowiący naturalną osłonę miasta od północy i wschodu.

Gleby terenów Mielca i okolic wykazują spore zróżnicowanie. W dolinie Wisłoki przeważają żyzne mady, a w części północno-wschodniej występują piaski. Na wschodnich terenach miasta zdarzają się też gleby błotne, w tym torfy eksploatowane do celów leczniczych.

Historia Miasta Mielca

Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodzą z lat 20. XIII w. Około 1373 r. utworzono parafię rzymskokatolicką. Zezwolenie na założenie miasta wydał król Kazimierz Jagiellończyk w 1457 r., ale dokument lokacyjny wystawili bracia Jan i Bernardyn Mieleccy dopiero w 1470 r. Możny ród Mieleckich, pełniący w II poł. XVI w. szereg ważnych funkcji w państwie (Jan – marszałek wielki koronny, Sebastian – kasztelan krakowski i pierwszy senator Korony, Mikołaj – hetman wielki koronny), dobrze dbał o swoją rodową siedzibę, toteż Mielec rozwijał się pomyślnie i prowadził ożywiony handel z wieloma miastami, a zwłaszcza ze stołecznym Krakowem.

W czasie “potopu” szwedzkiego i najazdów wojsk Rakoczego miasto zostało w dużym stopniu zniszczone. Odbudowało się, ale jego dalszy rozwój uległ wyraźnemu spowolnieniu. Nie poprawiło wiele swej kondycji także w czasie zaboru austriackiego (1772-1918), chociaż w 1853 r. zostało siedzibą powiatu.

Mocnym impulsem do rozwoju było dopiero włączenie Mielca do Centralnego Okręgu Przemysłowego i wybudowanie Państwowych Zakładów Lotniczych w latach 1937-1939. II wojna światowa i terror okupantów hitlerowskich spowodowały kolejne wielkie zniszczenia. W II poł. XX w., po przekształceniu fabryki samolotów w Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego i znacznym rozszerzeniu jej produkcji (samoloty, samochody, silniki, aparatura paliwowa, pojazdy elektryczne “Melex”), miasto rozwijało się dynamicznie, przekraczając pod koniec lat 80. liczbę 60 tysięcy mieszkańców.

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. niekorzystnie wpłynęły na funkcjonowanie WSK, która w 1999 r. ogłosiła upadłość. Na początku lat 90. także Mielec przeżywał kryzys ekonomiczny i borykał się z rosnącym bezrobociem. Procesy te udało się zahamować po uruchomieniu w 1995 r. pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Obecnie Mielec jest miastem powiatowym, jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych południowo-wschodniej Polski, największym eksporterem w województwie oraz pomyślnie rozwijającym się regionalnym centrum kulturalnym i sportowym.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec


Godziny przyjmowania: poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30


Tel.: 17 787 44 03, 17 787 43 93


Strona internetowa: www.mielec.pl