• 25 stycznia 2022

Polityka Prywatności

Administrator Danych

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie MANKO z siedziba przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może Pani/Pan kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

• forma pisemna – Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
• nr tel. 12 429 37 28

W jakich celach są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Przy wyrażeniu zgody dotyczącej Ogólnopolskiej Karty Seniora dane będą przetwarzane w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Przy wyrażeniu zgody dotyczącej V Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie dane będą przetwarzane w celu uzyskania biletu na V Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.
Przy wyrażeniu zgody dotyczącej celów marketingowych dane mogą być przetwarzane w celu wysyłania informacji marketingowych.
Przy wyrażeniu zgody dotyczącej celów handlowych, dane mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie MANKO i podmioty z nim współpracujące , by przesyłać m. in. oferty.

Przez jaki okres będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Dane pozyskane na podstawie zgód dotyczących celów marketingowych oraz handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celu wydania biletu na V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie będą przetwarzane do momentu zakończenia V Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, oraz podanie danych w celach handlowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Pana/Panią w ramach korzystania z programu Ogólnopolska Karta Seniora i w ramach udziału w V Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie – Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest niezbędne do otrzymania karty. W przypadku niepodania tych danych karta nie będzie mogła być wydana.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu uzyskania biletu na V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie jest niezbędne do otrzymania biletu. W przypadku niepodania tych danych bilet nie będzie mógł być wydany.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, grantodawcom, ministerstwom, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, miastom partnerskim – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pana/Pani dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:

• prawo dostępu do Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw Stowarzyszenia MANKO udostępnia następujący kanał komunikacji:
• forma pisemna
Adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

Pliki cookies
Witryna https://glosseniora.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Stowarzyszenie MANKO w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Skip to content