• 19 maja 2024 22:47

Interaktywna Debata Senioralna “O GODNĄ JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO”

lis 29, 2019
Interaktywna Debata Senioralna "O GODNĄ JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO"

Interaktywna debata senioralna O GODNĄ JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO odbędzie się 5 grudnia 2019 roku, od godziny 14 w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości z udziałem liderów-seniorów działających w kołach, sekcjach, klubach, zespołach artystycznych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Miejskich i Gminnych Radach Seniorów, Kołach Gospodyń Wiejskich, Domach Dziennego Pobytu i Klubach Senior+ gmin powiatu wołomińskiego. Przedmiotem debaty jest zainicjowanie procesu włączania się seniorów w realizację Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Głosu Seniora.

Patronat Honorowy objęli: Adam Lubiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Adam Pietrzak, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu Wołomińskiego, Elżbieta Bogucka, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds polityki senioralnej, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Organizatorzy

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Miejska Rada Seniorów w Zielonce

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie

Przedmiotem debaty jest zainicjowanie procesu włączania się seniorów w realizację Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025 w czterech odsłonach:

TEATR – parateatralne ukazanie losów liderów oraz inicjatyw pro-senioralnych, które już wystąpiły lub mogą nadal występować w społecznościach senioralnych.

FORUM – włączenie uczestników w refleksję co poszło nie tak, dlaczego i jak to naprawić?

DOBRE PRAKTYKI – zarysowanie mapy dobrych praktyk stopniowego poprawiania warunków dbania o godną jakość życia seniorów przez:

 • krajowego lidera kampanii pro-senioralnych, Prezesa Stowarzyszenia MANKO – wydawcy Głosu Seniora, organizatora kampanii Gmina Przyjazna Seniorom i Powiat Przyjazny Seniorom oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora, Łukasza Salwarowskiego
 • gminnych liderów polityki senioralnej na podstawie  ankiet obejmujących cztery pakiety usług społecznych: Senior-to-Zdrowie, Senior-to-Pasja, Senior-to-Integracja, Senior-to-Ekonomia Społeczna.

INTEGRACJA       

 • zaproponowanie i podpisanie przez uczestników listu intencyjnego O GODNĄ JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sprawie
  • promowania, korzystania i rozwijania usług społecznych, w tym zdrowotnych, socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej, itp.
  • przygotowania reprezentantów środowisk senioralnych wszystkich gmin do sprawowania funkcji konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych wobec samorządów powiatowego i gminnych w zakresie monitorowania, ewaluacji, zmian usług społecznych oraz pozyskiwania środków na ich realizację
  • wyłonienia reprezentacji seniorów Powiatu Wołomińskiego aktywnego uczestniczenia reprezentacji seniorów w realizowaniu i doskonaleniu „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025”
 • muzyczno-taneczna część artystyczna w wykonaniu
  • Zespołu ZIELONKOWIANIE 60+/-
  • Zespołu Niespokojnych Nóg z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu
  • Wirginii Szmyt DJ Wiki

Celem strategicznym dla Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego jest to aby, przy wykorzystaniu możliwości wszystkich podmiotów na terenie powiatu stwarzać korzystne warunki godnego, samodzielnego, zdrowego starzenia się mieszkańców w połączeniu z tworzeniem możliwości czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym społeczności powiatu. Jako cele operacyjne, dla osiągnięcia celu strategicznego należy przyjąć:

 1. Utworzenie szpitalnego oddziału geriatrycznego oraz zorganizowanie specjalistycznej poradni geriatrycznej.
 2. Utworzenie i organizacja powiatowego zakładu opiekuńczo–leczniczego.
 3. Organizacja systemu tele-opieki w gminach na terenie powiatu dla osób starszych samotnie zamieszkujących, z ograniczonymi możliwościami poruszania się poza obszarem własnego domu czy mieszkania.
 4. Organizowanie i przeprowadzanie akcji i programów zdrowotnych dla osób 60+ ukierunkowanych na schorzenia w zakresie: upośledzeń narządu ruchu; chorób układów krążenia i oddechowego; chorób neurologicznych, jako rodzajów schorzeń najczęściej występujących w tej grupie wiekowej.
 5. Tworzenie i rozpowszechnianie informacji o dostępności usług społecznych świadczonych przez instytucje i organizacje na rzecz osób starszych.
 6. Wspieranie inicjatyw i działań środowiska osób starszych mających na celu utworzenie reprezentacji seniorów Powiatu Wołomińskiego.
 7. Wspieranie organizacji imprez i udzielanie patronatów wydarzeniom promującym zdrowe i aktywne starzenie się oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz seniorów.
 8. Motywowanie gmin (poza gminami, które już posiadają programy, czyli: Wołominem, Zielonką i częściowo Markami) do tworzenia gminnych programów polityki senioralnej.
 9. Powołanie Zespołu międzygminnego ds. opracowania standardów usług opiekuńczych będących zadaniem własnym gminy.

Debata odbędzie się w ramach projektu „Senior-to-Integracja: Teatr Forum i Legislacyjny MAZOWSZANIE 60+/-”, realizowanego z inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Termin potwierdzania uczestnictwa reprezentantów gmin upływa 27 listopada 2019 roku. Potwierdzenia rejestruje Wydział  Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa pod adresem politykaspoleczna@powiat-wolominski.pl lub telefonicznie pod numerami (22) 7874301…03 w.144; (22) 3461144

Skip to content