• 23 czerwca 2024 13:07

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej OSOBY STARSZE W PRZEKAZIE KULTUROWYM

cze 17, 2019
Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej pod tytułem Osoby starsze w przekazie kulturowym

Dnia 11 czerwca b.r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej Osoby starsze w przekazie kulturowym. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Głos Seniora.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej jest organizowana cyklicznie przez Katedrę Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pierwsza edycja Konferencji odbyła się 13.06.2017 roku i dotyczyła osób starszych w przestrzeni społeczno-medialnej. Druga edycja Konferencji koncentruje  się wokół problematyki seniorów w przekazie kulturowym.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Konferencja i dyskusja różnych środowisk akademickich z Krajów Grupy Wyszehradzkiej wokół problematyki osób starszych w przekazie kulturowym wynika z zainteresowania sposobem kreowania wizerunku seniorów przez współczesną kulturę, potrzebą zwrócenia uwagi na wkład osób starszych we współczesną kulturę oraz seniorów jako odbiorców kultury. Niewątpliwie współczesny obraz starości, a tym samym osób starszych, generowany jest przez wiele różnych czynników. Postrzeganie zaś najstarszej generacji wpływa na postawy wobec seniorów, jakość ich życia, możliwość zaspakajania przez nich potrzeb wyższego rzędu, co z kolei ściśle koresponduje ze społecznym aspektem zdrowia oraz etosem starości, panującym w danym kręgu społeczno-kulturowym.

Cele konferencji:

  • rozpoznanie obrazu starości i osób starszych w przekazie kulturowym na arenie międzynarodowej,
  • określenie roli osób starszych w przekazie kulturowym,
  • dyskusja nad znaczeniem seniorów jako „nośników” wartości kulturowych,
  • określenie społecznych konsekwencji dominującego obrazu starości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej,
  • wypracowanie obszarów o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym wymagających pogłębienia naukowo-badawczego oraz zadań stojących przed edukacją w zakresie budowania pozytywnego obrazu starości i ludzi starszych.

Konferencję otworzył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. zw. dr hab. Kazimierz Karolczak, Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP dr hab. Ireneusz Świtała, prof UP oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dr hab. Mirosław Grewiński. Na konferencji pojawili się goście z Węgier, Czech oraz Słowacji.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wykład pt. Życie codzienne a doświadczenie zmian społeczno-kulturowych współczesnego człowieka wygłosiła dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP. O opiece nad osobami starszymi na Węgrzech mówiła dr Magdolna Nemes z Uniwersytetu z Debreczyna. Wykład pt. Osoby starsze a kultura w Republice Czeskiej poprowadził dr Paweł Nowatkowski, a wykład pt. Wybrane obszary pokoleniowych praktyk polskich seniorów: (post) socjalistyczne praktyki kultury nowoczesności i kultury młodości wygłosiła dr hab. Beata Trzop, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Swoje wystąpienie miał również Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Głosu Seniora i Prezes Stowarzyszenia MANKO, który mówił o działaniach międzynarodowych Stowarzyszenia m.in. o Europejskim Głosie Seniora, Europejskiej Karcie Seniora oraz o międzynarodowej grze dla Seniorów “Latający Reporterzy”. Opowiedział również o planach działań wobec seniorów państw Grupy Wyszehradzkiej, a także o naszym najnowszym projekcie “Głos Seniora Polaków za Granicą”.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie