• 19 maja 2024 10:37

KONKURS “Jedz Zielone”

kwi 4, 2019

Do wygrania aż 3 EGZEMPLARZE książki JEDZ ZIELONE! Prześlij nam swój ulubiony WIOSENNY PRZEPIS wraz ze zdjęciem przygotowanego dania. Im więcej witamin tym lepiej! Najciekawsze przepisy nagrodzimy i opublikujemy!

Przepisy i zdjęcia prosimy wysyłać na adres: konkurs@manko.pl. Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia do godziny 23:59.


Książka ,,Jedz zielone”

Autorkami książki „Jedz Zielone” są dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz oraz kucharka Paula Kraśniewska. Znajdziecie w  niej powody, dla których warto jeść ZIELONE WARZYWA , informacje o tym, jak mogą nam pomóc w profilaktyce przewlekłych chorób, a także aż 90 PRZEPISÓW, które udowodnią Wam, że ZIELONE może być nie tylko zdrowe, ale również bardzo SMAKOWITE i SYCĄCE!

Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Jedz Zielone”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie MANKO zwane dalej „Organizatorem”.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs „Jedz Zielone” adresowany jest do wszystkich, którzy chcą zaprezentować wykonane przez siebie przepisy na stronie www oraz Facebooku „Głosu Seniora”.

III. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie przepisu oraz zdjęcia wykonanego dania w formie elektronicznej na adres konkurs@manko.pl.

2. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

• numer telefonu, adres e-mail.

3. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczenie fotografii dania oraz przepisu na stronie www i Facebooku „Głosu Seniora” z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www,  fanpage FB oraz wszelkich materiałach promocyjnych promujących działalność proseniorską Organizatora. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach oraz uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie przepisy i zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz wartość odżywczą nadesłanych przepisów.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które ukażą się na Stroniach www.glosseniora.pl oraz www.facebook.com/GlosSeniora/.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

V. Nagrody

 Zwycięzcy Konkursu otrzymają:

Książkę „Jedz Zielone” autorstwa Hanny Stolińskiej-Fiedorowicz oraz Pauli Kraśniewskiej, wydanej przez Wydawnictwo M.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gloseniora.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach

wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Skip to content