• 23 maja 2024 05:24

Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu 28.04 – ZAPISY

Niebieski Bieg Świadomości Autyzmy

Głos Seniora zaprasza na Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu. Bieg odbędzie się 28 kwietnia o godz. 11:30 na terenie kompleksu leśnego Goszcza – Polanowice (Zalesie – ok. 10 km od Krakowa).

Cele Biegu:

1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

3) Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.

4) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.

5) Integracja środowiska lokalnego.

6) Promocja leśnych terenów Gminy Iwanowice i Gminy Słomniki.

7) Aktywizacja Seniorów.

Termin i miejsce

Bieg rozpocznie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30.

Bieg odbywa się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice. Start/meta umiejscowione są w punkcie edukacyjnym na polanie św. Mikołaja (dojazd od strony Zalesia).

Trasy:

Trasa biegu to pętla ok. 10 km leśnych ścieżek.

Trasa marszobiegu to pętla o długości ok. 5 km. (osobny marszobieg dla osób 60+)

Trasa 1km – dla uczestników o specjalnych potrzebach.

Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało- czerwoną oraz kilometrówkami.

Harmonogram

  • 10.30 – otwarcie  biura zawodów na polanie Św. Mikołaja w miejscu startu biegów
  • 11:20 – zamknięcie biura zawodów
  • 11.30 – ROZPOCZĘCIE 
  • 11:45 – wspólna rozgrzewka na polanie
  • 12:00  –  start biegu na 10 km
  • 12:15 – start marszobiegu
  • 12.20 –  kategoria 60+
  • 12.25  –  start trasa specjalna
  • 13:00 – 14:00 regeneracja, catering, upominki dla uczestników, losowanie niespodzianek.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracji dostępny w linku:

http://zswaganowice.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy

Formularz rejestracji będzie czynny od 25 marca do 15 kwietnia.

Finansowanie i nagrody

1) Całość kosztów ponoszą Organizatorzy Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu.

2) Organizatorzy  przewidują upominki dla uczestników oraz nagrody niespodzianki dla losowo wybranych uczestników.

3) Każdy uczestnik otrzyma tzn. pakiet startowy (numer startowy i agrafki, wodę mineralną, słodki baton,  oraz ciepły posiłek po biegu).

Sprawy regulaminowe dotyczące uczestnictwa

1) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Ponadto osoby niepełnoletnie winny dostarczyć pisemną zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników.  Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. W marszobiegu na 5 km dzieci i młodzież startują wyłącznie ze swoim opiekunem.
2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3) Bieg odbywa się na terenie lasu. Śmieci pozostawiamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych na terenie polany startowej.
4) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości,  oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
5) Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników na czas trwania biegu.
6) Bieg jest imprezą towarzyską, zwycięzcą jest więc każdy, kto pokona dystans. Organizator nie dokonuje pomiaru czasu, biegniemy dla idei!

Organizatorami biegu są Stowarzyszenie Razem dla Waganowic i Zespół  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach. Współorganizatorami są Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gmina Słomniki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Małopolski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Gminy i Miasta Słomniki, a patronat medialny – Głos Słomnik, Głos Seniora i Głos Iwanowic.

Skip to content