• 18 lipca 2024 21:38

PODSUMOWANIE XVIII FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

W ramach XVIII Forum Organizacji Pacjentów (FOP) przedstawiono raport „Pacjent w polskim systemie zdrowia – 2024”, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Publikacja jest uzupełnieniem rozmów i debat o systemie ochrony zdrowia prowadzonych w ramach FOP. W dokumencie ujęto aktualne potrzeby, uwagi i opinie organizacji pacjentów dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce. „Głos Seniora” objął  to ważne wydarzenie patronatem medialnym.
Raport „Pacjent w polskim systemie zdrowia – 2024”, oparty jest na opinii kilkudziesięciu polskich organizacji pacjenckich. Raport zbiera istotne spostrzeżenia dotyczące stanu polskiego systemu ochrony zdrowia. Ten w zdecydowanej większości oceniany jest przez pacjentów przeciętnie, nierzadko nawet negatywnie. W opublikowanym podczas konferencji raporcie organizacje wskazują na konieczność dokonania istotnych zmian.

Jakie najważniejsze wnioski wynikają z raportu?

Według zebranych opinii najbardziej palącymi problemami wymienianymi przez organizacje są kolejki do świadczeń zdrowotnych, braki kadrowe oraz nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Dodatkowo uwzględnia się̨ wyzwania wynikające z ograniczonej opieki specjalistycznej oraz problem finansowania, w tym kwestie refundacji leków. Wiele organizacji zwróciło także uwagę na brak możliwości skorzystania z nowoczesnych terapii dla pacjentów. Również dostępność technologii medycznych oceniany jest jako przeciętny lub słaby.

Twórcy raportu piszą o pilnej potrzebie edukacji zdrowotnej.

Warto zwrócić uwagę, że najważniejszym obszarem wymagającym odpowiedniej opieki zdrowotnej jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Równie ważnymi problemami są także konieczność walki ze smogiem, a także profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Potrzeba kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia

Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest potrzeba kompleksowej reformy systemu. Uwzględniono w nim zarówno poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych, jak i zapewnienie lepszych warunków pracy dla personelu medycznego. Kluczową rolę w procesie reformy odgrywać będzie współpraca z organizacjami pacjenckimi, które posiadają bezcenną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów.