• 23 czerwca 2024 19:04

VI WAŁBRZYSKIE SENIORALIA

wrz 13, 2019

Już 20 września rozpoczną się VI Senioralia w Wałbrzychu! Wydarzenie potrwa aż do 30 września.

Senioralia zostały objęte patronatem honorowym Posłanki Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja.
Głos Seniora objął wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas Senioraliów odbędzie się m.in. VII Marsz Seniora, Festiwal Pasji i Kreatywności, Olimpiada Sportowa Seniorów, Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Uroczyste zakończenie Senioraliów zwieńczy finał plebiscytu „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”.

Poniżej przedstawiamy program.

Dodatkowo, 27 września w trakcie Olimpiady Sportowej będzie gościć Mistrz Polski w Speed Ball Zbigniew Bizoń. 

Plebiscyt „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”.
Kandydatury przyjmowane są e-mail st.radosc.zycia@gmail.com do 20.09

program VI senioralii 2019 w Wałbrzychu

REGULAMIN PLEBISCYTU
„ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”

I. Postanowienia wstępne

 1. Plebiscyt „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW” to wyróżnienie przyznawane instytucjom i osobom szczególnie aktywnym na rzecz wspierania wałbrzyskich seniorów. Celem Plebiscytu jest promowanie postaw i rozwiązań skierowany do seniorów i ich rodzin.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Radość Życia.
 3. Wyróżnienie „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW” przyznawane jest w dwóch kategoriach: osoba i instytucja.
 4. Organami Plebiscytu są: Kapituła Plebiscytu i Biuro Organizacyjne.
 5. Kapituła Plebiscytu jest organem uprawnionym do wyboru wyróżnionych. Do udziału w pracach Kapituły Organizator zaprasza osoby aktywnie działające na rzecz seniorów w Wałbrzychu.
 6. Biuro Organizacyjne, tworzone przez Organizatora na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania osób/instytucji, organizuje prace Kapituły Plebiscytu i uroczystość wręczenia wyróżnień i nadania tytułu.
 7. Nagrodzeni w Plebiscycie „ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW”, mają prawo do posługiwania się logotypem i wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.

II. Tryb i procedura zgłaszania osób/instytucji do udziału w Plebiscycie.

 1. Wstępnego zgłoszenia – nominacji do Plebiscytu mogą dokonać Organizator i członkowie Kapituły, oraz każda osoba fizyczna, organizacja i instytucja. Wstępne zgłoszenie powinno być uzasadnione w formie pisemnej, w objętości nie przekraczającej format A3.
 2. Formalne zgłaszania osób/instytucji odbywa się poprzez dostarczenie do Biura Organizacyjnego uzasadnienia na e-mail st.radosc.zycia@gmail.com do 20.09.
 3. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu.
 4. Kapituła Plebiscytu wybierze w każdej kategorii 3 podmioty: w tym 2 wyróżnienia oraz 1 nagrodę. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może wybrać inną liczbę wyróżnionych i nagrodzonych.
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.
 6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie wyróżnień oraz nagród odbywa się w trakcie UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA SENIORALIÓW w HOTELU MARIA, 30.09.2019.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia wyróżnionych i nagrodzonych oraz opublikowania ich listy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wybór. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 3. Udział w Plebiscycie oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Stowarzyszenie Radość Życia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny z upływem pięciu dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Plebiscytu.