• 29 lutego 2024 17:18

Z plenarnych obrad Pomorskiej Delegatury OPS

16.06.2023 r. w sali „Niebo Polskie”, w budynku Urzędu Marszałkowskiego odbyło się plenarne posiedzenie Pomorskiej Delegatury OPS inaugurujące IV jego kadencję na lata 2022 -2025 pod hasłem:„ SENIOR symbolem Współpracy Wszystkich ze Wszystkimi dla Jego i Wspólnego Dobra ! ”

Zgromadzonych powitał Przewodniczący Pomorskiej Delegatury OPS pan Jacek W. Gibała. Uroczystym punktem posiedzenia był akt wręczenia [po raz pierwszy] „ Legitymacji Delegata OPS ”, o wręczenie których Przewodniczący poprosił panią mec. Agnieszkę Kapała – Sokalską, członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Pani Marszałek w swoim wystąpieniu podziękowała Przewodniczącemu Delegatury OPS za zaproszenie na posiedzenie oraz podkreśliła aktualne znaczenie i rangę OPS, jako Ruchu Społecznego na mapie społecznej działalności naszego Województwa m. in. w aspekcie istniejących już w większości gmin Rad Seniorów. Podziękowała ponadto za bliskie kontakty Delegatury OPS z Radą Polityki Senioralnej, której jest przewodniczącą, przynoszące efekty, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność senioralną, a także za ostatnio zapowiedziane robocze kontakty Prezydium Pomorskiej Delegatury z Władzami JST i działającymi na ich terenie Radami Seniorów. Jako osoba odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia podległą Zarządowi Województwa, zwróciła się do Delegatów OPS, aby mając krytyczne uwagi o działaniach tych jednostek, zechcieli nimi podzielić się z panią Marszałek, dla dobra pacjentów, a szczególnie seniorów. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Marszałek, poprosiła Przewodniczącego Delegatury, aby wspólnie z nim mogła dokonać aktu wręczenia po raz pierwszy wydanych staraniem Prezydium Pomorskiej Delegatury „Legitymacji”, który to pomysł uznała za cenny i bardzo trafny, życząc wielu pozytywnych efektów w działaniu Ruchu Społecznego, jakim jest OPS. Odnotować należy, że każdy z Delegatów otrzymujący „Legitymację Delegata OPS”, w momencie jej wręczenia został utrwalony poprzez zrobione zdjęcie przez panią Aleksandrę Skowrońską, st. specjalistę w ROPS Urzędu Marszałkowskiego, której bardzo serdecznie dziękujemy za wykonanie pamiątkowych fotografii.

W imieniu Delegatów Z-ca Przewodniczącego Delegatury pani Lidia Kusz podziękowała za wręczone legitymacje, które dają nam mandat do aktywnych działań w swoich lokalnych środowiskach na rzecz seniorów w Województwie Pomorskim.

Z uwagi na miniony już, choć nieodległy w czasie „Srebrny Jubileusz Naszego Pomorza” Z-ca Przewodniczącego Delegatury pani kmdr Bożena Szubińska odczytała „ List Gratulacyjny”, który wraz z symboliczną „białą różą”, został przekazany na ręce pani Marszałek wspólnie z panem Przewodniczącym Delegatury. Z tej również okazji Delegat OPS pan Jerzy Barzowski, b. poseł na Sejm PR przypomniał zgromadzonym o doniosłości i znaczeniu dla całego społeczeństwa, ustawy o nowym podziale administracyjnym kraju, określającym nowe województwa sprzed 25 lat, nad którą to ustawą miał przyjemność, jako poseł pracować oraz ją uchwalić.

Uczestnicy plenarnego posiedzenia zostali zaznajomieni z aktywnością Pomorskiej Delegatury OPS w ostatnim półroczu przed wyborami do Prezydium nowej kadencji w formie prezentacji przygotowanej przez z-cę przewodniczącego kmdr Bożenę Szubińską oraz przewodniczącego Jacka W. Gibałę. Przypomniano VIII sesję sprawozdawczo-wyborczą z listopada 2022 r. w sali obrad Sejmu RP, wybór nowego składu Prezydium OPS, czas kampanii wyborczej, wizytę studyjną w siedzibie NIK oraz spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu i wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, a także złożone nam życzenia, jako Gościom Sejmu RP przez prowadzącą obrady panią Wicemarszałek Małgorzatę Kidawę – Błońską; posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Pomorskiej Delegatury OPS oraz wybór nowego Prezydium; świąteczno-opłatkowe spotkanie w historycznej gdańskiej sali BHP Stoczni im. Lenina; spotkania przy planowaniu działań na kadencje: z Wicemarszałkiem Senatu RP senatorem Bogdanem Borusewiczem, z marszałkiem Województwa Pomorskiego panem Mieczysławem Strukiem, z Europosłanką panią Magdaleną Adamowicz, z Kierownictwem Pomorskiej Delegatury NIK, z Pełnomocnikiem RPO w Gdańsku mec. Krzysztofem Szerkusem, realizację współpracy ze środowiskami senioralnymi i nasz udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski m. in. na tematy: „Seniorze czy znasz swoje prawa, konsumenckie, prawa pacjenta”; „Seniorze czy chcesz żyć długo w dobrym zdrowiu?; „Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności?”; współpracę z „Siecią obywatelską Watchdog Polska”, popularyzację idei medycyny okołooperacyjnej wraz z przyjęciem przez Pomorską Delegaturę OPS honorowego patronatu nad „I interdyscyplinarną konferencją w obszarze medycyny okołooperacyjnej w Polsce”. W prezentacji zwrócono szczególną uwagę na rolę spotkań międzypokoleniowych, potrzebę popularyzacji problematyki senioralnej oraz pracy OPS na rzecz seniorów w mediach krajowych i lokalnych np. w małopolskim „Głosie Seniora”, który ma 3 Ambasadorki w składzie Pomorskiej Delegatury; w periodyku senioralnym pt. „Ławeczka” kierowanym przez naszą Delegatkę panią Helenę Turk oraz uczestniczenie Pomorskich Delegatów OPS w organizowanych uroczystościach patriotycznych i historycznych wraz ze składaniem okolicznościowych wiązanek.

Przewodniczący Pomorskiej Delegatury nominował do nagrody Marszałka w kategorii „Przyjaciele Seniorów” panią dr n. med. Magdalenę Łasińską-Kowara za popularyzację i działania na rzecz rozwoju medycyny okołooperacyjnej w województwie pomorskim, która to nagroda zostanie wręczona Nominatce na wspólnym z Nią spotkaniu z Pomorskimi Delegatami.

Istotną rolę w życiu seniorów odgrywa zdrowy tryb życia i aktywizacja seniorów przez ruch, stąd jako Delegatura OPS promujemy działania i organizacje spartakiad seniorów w JST np. Kościerzyna, Malbork, Chojnice. Za działania w tym zakresie podczas plenarnego posiedzenia wyróżniono „Listem Pochwalnym Prezydium PD OPS” Delegatów OPS Państwa Elżbietą i Zdzisława małż. Brzezińskich za ich znaczący wkład pacy w organizację „ XIV Olimpiady Sportowej dla Seniorów Powiatu Kościerskiego” w Wielkim Klinczu, który odczytała Z-ca Przewodniczącego pani Lidia Kusz i wspólnie z Przewodniczącym Delegatury przekazano go na ręce Nominatów.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Delegatury projektu nowego Regulaminu OPS autorstwa Przewodniczącego OPS pana Zbigniewa Tomczaka [przesłanego wcześniej przez Przewodniczącego Delegatury do wiadomości Pomorskim Delegatom], wywiązała się merytoryczna dyskusja. Pan Jacek W. Gibała przedstawił zebranym „Uwagi do wymienionego projektu, wypracowane przez Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS”, które uzyskały akceptację i pełne poparcie podczas dyskusji głosami wielu Pomorskich Delegatów m.in. kpt Ż.W. Jerzego Uziębło, b. prezydenta m. Starogard Gdańskiego Edmunda Stachowicza, przewodniczącego ZO PZERiI w Gdańsku Eugeniusza Podolaka, który zwrócił się z żądaniem powołania w trybie pilnym Konwentu OPS, który powinien być siłą napędową OPS, a jego funkcjonowanie należy oprzeć na działaniach Regionalnych Delegatur OPS.

Pan Sylwester Napierzyński przedstawił w ogólnym zarysie sytuację demograficzną w obszarze Pomorza obejmującą środowisko seniorów. Przedstawił także w swojej wypowiedzi wiele szczegółowych krytycznych uwag do zapisów projekty Regulaminu OPS, przekazując ten dokument na ręce Przewodniczącego Delegatury.

W dyskusji wypłynęły także kwestie potrzeby dokonania zmian w nazewnictwie naszego Ruchu Społecznego w nowym Regulaminie OPS, Pan Aleksander Żubrys przewodniczący Rady Seniorów m. Gdańska zaproponował zmianę nazwy: „delegatura” i zastąpienie jej terminem „sejmiku”, a „delegata” proponował nazwać „posłem”. Inicjatywę zmian w nazewnictwie poparł prof. Mirosław Masiel.

W wyniku dyskusji podjęto jednomyślnie uchwałę upoważniającą zgłoszenie kandydatury Przewodniczącego Delegatury pana Jacka Gibały do prac w Komisji Prawnej OPS nad projektem Regulaminu OPS, a ponadto upoważniono Go, aby wraz z Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS, przesłał nasz stanowczy protest w sprawie uchwalenia wersji Regulaminu OPS autorstwa Przewodniczącego OPS pana Zbigniewa Tomczaka na obecnej IX Sesji OPS w 2023 r. Projekt ten niestety nie spełnia naszych oczekiwań z powodu m.in. pozbawienia go struktury organu odwoławczego, nadrzędnego nad Prezydium OPS w postaci Konwentu OPS, przez co, został przez nas uznany, jako „dokument” łamiący podstawowe zasady demokracji oraz parlamentaryzmu. W ocenie Pomorskich Delegatów OPS należy nadal pracować nad ostateczną lepszą wersją Regulaminu i uchwalić go na kolejnej X Sesji OPS w roku 2024, gdyż obecny projekt, będzie jedynie kompromitacją naszego Ruchu Społecznego, jakim jest OPS, a na to nie możemy sobie pozwolić i nie ma naszej zgody.

Wyrażono także niezadowolenie, że w naszych obradach po raz kolejny nie wziął udziału nasz opiekun pan Zbigniew Tomczak, przewodniczący Prezydium OPS, mimo skierowanego do niego zaproszenia wraz z roboczym porządkiem obrad.

Z ogromną przyjemnością odnotować należy, że dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, wszyscy Uczestnicy Planarnej Sesji Pomorskiej Delegatury OPS inaugurującej jej IV kadencję na lata 2022-2025 zostali obdarowani bardzo ciekawymi i interesującymi materiałami informacyjnymi, jakimi były książki i albumy a nadto towarzyszył nam podczas obrad bardzo smaczny catering – za co wyrażamy swoją wdzięczność, oraz serdecznie dziękujemy !

Autor Artykułu

kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska
Z-ca Przewodniczącego Prezydium
Pomorskiej Delegatury OPS

Skip to content