• 15 kwietnia 2024 14:50

Wszystkie renty dla seniorów.

Pixabay

Nie każdy może po śmierci bliskiej osoby otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci renty. A ty? Sprawdź jak możesz uzyskać dodatkowe wsparcie pieniężne z ZUS po śmierci bliskiej osoby i zobacz jakie musisz spełniać warunki aby otrzymać rentę rodzinną.

Renta rodzinna dla wdowy i wdowca

Renta rodzinna (z ZUS) przysługuje uprawnionym członkom rodziny po:

  • osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Uwaga! Zasady przejmowania świadczeń z ZUS po zmarłych członkach rodziny, są uregulowane przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Ten akt prawny wprowadza zasadę, zgodnie z którą przejęte świadczenie zawsze będzie wypłacane pod nazwą renty rodzinnej.

Takie nazewnictwo obowiązuje nawet wtedy, gdy zmarły wcześniej pobierał emeryturę, a nie rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakim osobom przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje małżonkom, wdowie i wdowcowi, którzy:

W chwili śmierci małżonka osiągnęli wiek 50 lat lub byli niezdolni do pracy:

albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej

albo małżonkowie rozwiedzeni lub wdowa/wdowiec, którzy do dnia śmierci małżonka nie pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej, ale oni mają prawo do renty rodzinnej tylko wtedy, gdy oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 1 lub 2 mieli w dniu śmierci męża/żony prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

wdowa/wdowiec niespełniający warunków do renty rodzinnej określonych w punktach 1 lub 2 i niemający niezbędnych źródeł utrzymania mają prawo do okresowej renty rodzinnej: przez rok od chwili śmierci męża/żony lub w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, ale nie dłużej niż przez 2 lata od chwili śmierci małżonka.

Wysokość renty rodzinnej w 2023 roku

Wysokość renty rodzinnej w 2023 roku wynosi:

  • 85% wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
  • 90% wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
  • 95% wysokości świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

W 2023 roku została przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur, w wyniku której renta rodzinna została podniesiona i wynosi 113,8% kwoty z 2022.

Oznacza to, że renta rodzinna w 2023 roku jest wyższa o 250 zł niż w 2022 roku.

Najniższa renta rodzinna (od 1 marca 2023) to 1588,44 zł. Przeciętna renta rodzinna (tzw. wdowia) to ok. 2500 zł brutto.

Nie ma jednej kwoty renty rodzinnej dla wszystkich, ponieważ jest ona częścią świadczenia konkretnej osoby.

Renta rodzinna dla wdowy/wdowca dla uprawnionych do jej pobierania jest świadczeniem comiesięcznym i wypłacana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Skip to content