• 18 lipca 2024 00:44

FPP: Nadal rośnie liczba przypadków raka prostaty w Polsce

W trosce o męskie zdrowie

Spośród wszystkich chorób nowotworowych dotykających mężczyzn w Polsce, rak prostaty jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz eksperci przypominają, iż wczesna diagnostyka i innowacyjne terapie wdrażane nanajwcześniejszych etapach leczenia poprawiają rokowania pacjentów i mogą wydłużyć ich życie.

Rak prostaty – rosnąca zachorowalność i śmiertelność w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich przypomina, że choroby nowotworowe stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia publicznego – lecz także dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Jak wynika z raportu pt. „Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce[1]” – rak prostaty to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań w ochronie zdrowia w Polsce.– Z przedstawionych w raporcie danych jednoznacznie wynika, że spośród wszystkich chorób nowotworowych dotykających mężczyzn w naszym kraju rak prostaty jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności. Eksperci zaproszeni przez Federację Przedsiębiorców Polskich do wspólnego opracowania mapy drogowej rekomendowanych zmian systemowych w obszarze raka stercza przyznają, żeistnieją skuteczne narzędziaby efektywnie zapobiegać, szybciej diagnozować i skuteczniej leczyć tę chorobę– mówi Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Czas działać – wspólnie!

Raport „Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce” zawiera rekomendacje kluczowych działań, które mają doprowadzić do poprawy profilaktyki i efektywności opieki nad pacjentami zmagającymi się z nowotworem prostaty. W raporcie przygotowanym na podstawie dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspertów klinicznych oraz organizacji pacjentów wskazano cztery główne obszary koniecznych interwencji:

  1. priorytetyzację obszaru raka gruczołu krokowego i wprowadzenie zmian systemowo-organizacyjnych, m.in. wprowadzenie świadczenia kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego (ProstateCancerUnits – PCU)
  2. działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę, które mogą zostać wdrożone przez wprowadzenie zmian w programie „Profilaktyka 40 PLUS”, popularyzację samorządowych programów zdrowotnych czy też zniesienie obowiązku posiadania skierowania od lekarza POZ do lekarza urologa
  3. wprowadzenie odpowiedniej edukacji społecznej, m.in. za pomocą realizacji w szkołach przedmiotu „Edukacja zdrowotna”, co zdaniem ekspertów przyczyniłoby się do budowania i poszerzania świadomości na temat raka gruczołu krokowego wśród dzieci i młodzieży, a tym samym ich bliskich – ojców, dziadków czy wujków, a w przyszłości –ich samych
  4. konieczność zwiększenia dostępności do technologii medycznych, m.in. przez nowelizację programu lekowego leczenia raka gruczołu krokowego oraz wprowadzenie wszystkich zarejestrowanych i rekomendowanych opcji terapeutycznych– tak, aby lekarze dysponowali pełnym wachlarzem dostępnych na rynku nowoczesnych terapii i mogli dostosowywać leczenie do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta

Urolog bez skierowania – apel

W obszarze profilaktyki i wczesnej diagnostykiklinicyści oraz organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych zgodnie podkreślają, że zniesienie skierowań do specjalisty urologa to jeden z najważniejszych czynników ułatwiających i przyspieszających diagnostykę raka gruczołu krokowego –co bezpośrednio przekłada się na możliwości wcześniejszego otrzymaniaskutecznego leczenia i lepsze rokowania dla pacjenta.

Konieczność zdobycia skierowania do urologa to istotne utrudnienie (czasowe, logistyczne, organizacyjne) na drodze do właściwej profilaktyki raka gruczołu krokowego. W przypadku tego schorzenia czas ma ogromne znaczenie dla możliwości zastosowania optymalnych form terapii i rokowań – więc warto wesprzeć polskich mężczyzn i ułatwić im zadbanie o własne zdrowie. To zresztą sprawa nie tylko panów, ale także najbliższych im kobiet, rodzin. W szerszym ujęciu to także inwestycja – w kondycję społeczną i finansową rodzin, społeczności, a wreszcie całego państwa – wskazuje Anna Kupiecka, Prezes Fundacji Onkocafe-Razem Lepiej.

Leczyć wcześnie i skutecznie

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie podkreśla, że w przypadku raka gruczołu krokowego niezwykle istotna jest kwestia szerokiego dostępu do wszystkich opcji terapeutycznych do stosowania na wczesnych etapach choroby.

Mamy pulę leków zarejestrowanych i używanych do wzmacniania pierwszego leczenia choroby przerzutowej w fazie wrażliwej na kastrację. Dla nas jako klinicystów opiekujących się pacjentami z rakiem gruczołu krokowego niezwykle istotna jest dostępność tej palety technologii – byśmy mogli zaproponować pacjentowi taką formę terapii, o której wiemy, że jest bezpieczna, najbardziej skuteczna i zgodna z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych – mówi prof. Paweł Wiechno.

Federacja Przedsiębiorców Polskich planuje kontynuację swoich działańw obszarze edukacji na temat raka prostaty. W ramach realizowanych inicjatyw świadomościowych w prasie i na portalach lokalnych oraz ogólnopolskich zostaną opublikowane materiały dotyczące kluczowych wyzwań i szans w obszarze diagnostyki i terapii raka gruczołu krokowego w Polsce.


Zapraszamy również na Facebook,Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl


Federacja Przedsiębiorców Polskichjest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.


[1]https://federacjaprzedsiebiorcow.pl/wp-content/uploads/2023/05/Raport-FPP_Co-nalezy-zmienic-w-systemie-opieki-nad-chorymi-z-nowotworem-gruczolu-krokowego-w-Polsce.pdf