• 18 lipca 2024 00:42

Zapraszamy na Śląską Konferencję Senioralną „Dialog dla zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów” – 20 października 2022

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, Starosta Mikołowski Mirosław Duży wraz z Partnerami zapraszają na Śląską Konferencję Senioralną „Dialog dla zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów”, która odbędzie się 20 października 2022 roku w godz. od 9:00 do 14:30 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie (Rynek 19).

Zgłoszenia udziału w Konferencji dokonać można do 7 października godz. 15:00:

TELEFONICZNIE

530 305 195

POPRZEZ E-MAIL

forum.seniorow@mikolow.starostwo.gov.pl

FORMULARZ

sks.mikolowski.pl

Adresatami Konferencji są:

  • Przedstawiciele senioralnych ciał doradczych (Rad Seniorów);
  • Pracownicy urzędów samorządowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim odpowiedzialni za lokalną politykę zdrowotną społeczną, senioralną i innych związanych z celem i zakresem Konferencji;
  • Kierujący pracami wydziałów zdrowia, polityki społecznej lub tożsamych z celem i zakresem w urzędach na szczeblu samorządowym;
  • Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie gmin i powiatów;
  • Przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów, emerytów i rencistów;
  • Przedstawiciele NGO, których cele statutowe zbieżne są z tematyką Konferencji;
  • Pracownicy placówek opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pozostałych, których zadania są zbieżne z tematyką Konferencji;
  • osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.

Mając na względzie zachodzące procesy demograficzne i zmiany w obrębie struktury społecznej, wiadomym jest, iż obecnie i w najbliższej perspektywie czasowej polityka senioralna stanowi poważne wyzwanie zarówno dla samorządów jak i lokalnej społeczności. By stworzyć pole do dialogu nad problemami seniorów Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego postanowiło powołać Śląską Konferencję Senioralną.

Podstawowym  jej zamierzeniem jest uczynienie z niej platformy do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb oraz mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństw, określania kierunków rozwoju i dalszych działań, wraz z przekazaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki.

W bieżącej edycji uwaga koncentruje się na kwestiach potrzeb zdrowotnych seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowia. Organizatorzy pragną podkreślić na ten niezwykle istotny aspekt życia społecznego z jednoczesnym nawiązaniem dialogu, współpracy i partnerstwa pomiędzy samorządowcami, a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym.

Dodatkowym założeniem jest określenie możliwości wpływu Rad Seniorów na kształtowanie polityki zdrowotnej miast, powiatów i województwa. 

Uczestnicy konferencji zostaną wzbogaceni o dodatkową wiedzę, niezbędną do prowadzenia efektywnej polityki zdrowotnej, na bazie posiadanych możliwości i uregulowań.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

O godzinie 14:25 będzie miała miejsce prelekcja Aktywność kluczem do zdrowia po 60-tce, którą poprowadzą Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora Łukasz Salwarowski oraz Ambasador Zdrowego Stylu Życia Głosu Seniora mgr Marek Pilch.

Agenda konferencji oraz informacje o prelegentach i stoiskach na konferencji znaleźć można na stronie: sks.mikolowski.pl