Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów

Prezentowana książka (pt. Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów) porusza problematykę oczekiwań zdrowotnych i zasobów osobistych polskich seniorów. Jej celem jest ukazanie zależności między zasobami osobistymi a oczekiwaniami zdrowotnymi osób starszych, tych zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz osób niezrzeszonych w żadnych senioralnych organizacjach. Główny wniosek nasuwający się z badań wskazuje na fakt dużego znaczenia zasobów osobistych w procesach utrzymania zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa podjęte w książce zagadnienia zdrowia, uwarunkowań oczekiwań zdrowotnych oraz zasobów osobistych mają duże znaczenie, gdyż mogą przyczynić się do pogłębionych refleksji oraz pracy nad sobą samym oraz utrzymywaniem relacji w środowisku samych seniorów. Książka powinna zainteresować studentów przygotowujących się do pracy z osobami starszymi, kadry gerontologiczne, polityków społecznych i wszystkie zainteresowane problemem osoby.

Oczekiwania zdrowotne Autorka zogniskowała wokół poczucia własnej skuteczności, poczucia kontroli zdrowia i zachowań zdrowotnych. Osoby o wysokim przekonaniu o własnej skuteczności stawiają sobie motywujące cele, do trudnych zadań podchodzą jak do wyzwań, którym należy sprostać. Mają one wysokie aspiracje, silnie angażują się w realizację dążeń, wierząc, że ich wysiłek przyniesie oczekiwany skutek. Poczucie kontroli zdrowia z kolei to przekonanie o możliwości wpływu na stan swojego zachowania oraz o posiadaniu umiejętności odpowiedniego zachowania się, która poprawia stan zdrowia lub sprzyja jego zachowaniu.

Elementy te są ściśle powiązane z zasobami osobistymi – poczuciem koherencji i wsparciem społecznym, o których w dalszych rozdziałach Autorka pisze. Poczucie koherencji definiowane jest jako sposób patrzenia na świat, który wyraża stopień ogólnego przekonania o tym, że informacje docierające do człowieka ze świata z zewnątrz są przewidywalne i zrozumiałe, dostępne są zasoby w świecie, jak i w samym człowieku, które pozwalają sprostać wymaganiom życiowym, a wymagania świata zewnętrznego są warte podejmowania działań i zaangażowania. To poczucie traktowane jest w kategorii nadrzędnego zasobu indywidualnego, istotnego dla zachowania zdrowia. Do najważniejszych, zgodnie z koncepcją salutogenetyczną, zewnętrznych zasobów należy wsparcie społeczne, rozumiane jako potencjalnie dostępne wspierające zabezpieczenie, pochodzące ze specyficznych relacji w obrębie indywidualnych sieci społecznych (relacji z różnymi ludźmi, które budujemy w środowisku). Odgrywa ono znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia, ochronie przed chorobą, jak i w procesach zdrowienia. To właśnie poczucie koherencji i wsparcie społeczne – jako zasoby osobiste polskich seniorów – zostały wybrane do dalszej analizy w niniejszej książce.

Głos Seniora jest patronem medialnym opisanej książki.

Książkę można zamówić klikając TUTAJ.

Zobacz również