Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

ŚWIATOWA AKADEMIA PRAWA

Światowa Akademia Prawa dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także jako forma realizacji postulatów I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie, który odbył się 3.11.2017 r.

Mec. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków i wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska na konferencji prasowej w dniu 2.02. 2018 r. poinformowali o zbliżającym się Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu dla uczczenia 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Będzie to uroczysta inauguracją Światowej Akademii Prawa i I Światowy Bal Polaków, dniu 10.02.2018 r. w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Światowa Akademia Prawa ma służyć wzmocnieniu ochrony Polaków w kraju i za granicą, a tym samym budowaniu poczucia bezpieczeństwa dwudziestomilionowej rzeszy Polaków na obczyźnie, co było jednym z głównych postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się na Zamku Królewskim w dniu 3.11.2917 r.

Zatem uroczysta inauguracja Światowej Akademii Prawa będzie godną formą uczczenia wielkiego jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Polaków z całego świata.

Do uczestniczenia w tym Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu, połączonym z wystawą i aukcją na cele charytatywne w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 10.02.2018 r. Światowy Kongres Polaków zaprosił Polaków z całej Polski i całego świata, z polskich Konsulatów i Ambasad za granicą oraz Ambasad i Konsulatów państw znajdujących się w Polsce, co jest jednocześnie formą promocji i podnoszenia rangi Polski na arenie międzynarodowej.

Pragniemy pracować dla realizacji wspaniałej misji Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i jednoczenie Polaków w kraju i za granicą - ponad podziałami i różnorodnością polityczną - w pracy dla dobra wspólnego, dla podniesienia dobrobytu i rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, dla pobudzenia niekiedy uśpionego wielkiego potencjału intelektualnego Polaków.

Sprzyjać temu będzie zwiększenie troski o stosowanie w stosunku do Polaków w kraju i za granicą światowych standardów ochrony obywateli, dzięki uruchomieniu umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrych praktyk.

Podjęta w skali światowej współpraca ponad podziałami i łącząca nas troska o Polskę i poprawę jakości życia oraz obywatelskiej partycypacji Polaków w Polsce i za granicą - wszystko to było inspiracją dla wielkiej Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, powołania do życia Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i Światowej Akademii Prawa przy współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi – Uczelnią Łazarskiego i Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Światowa Akademia Prawa przy współpracy z prawnikami w Polsce oraz prawnikami Polakami, w państwach, w których mieszkają Polacy będzie się zajmowała gromadzeniem wiedzy o systemach prawnych w tych państwach oraz jej upowszechnianiem zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji, przy współpracy z mediami i wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych internetowych form publikacji (portali i mediów społecznościowych).

Wzmocnieniu ochrony prawnej oraz poszerzeniu dostępu do innowacji naukowych będzie służył w szczególności Dział Prawny, obejmujący w szczególności prawo gospodarcze, rodzinne i cywilne.

Z kolei umiędzynarodowione kształcenie zapewni wdrożenie światowych standardów ochrony obywateli a także wzmocni działania na rzecz stosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Dzięki współpracy z mediami Światowa Akademia Prawa będzie się przyczyniać do upowszechniania i podnoszenia na wyższy poziom kultury prawnej, co sprzyjać będzie realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji i zarazem będzie formą profilaktyki zapobiegającej naruszaniu norm prawnych.

Dzięki pogłębieniu wiedzy o statusie i sytuacji Polaka za granicą będzie możliwa bardziej skuteczna forma pomocy Państwa dla Polaków udzielana przez ambasady i konsulaty.

Ochroni to wiele polskich rodzin zagrożonych odebraniem dzieci i umieszczaniem ich w sierocińcach lub rodzinach zastępczych nie związanych z polskością.

Na pytania dziennikarzy dotyczące postulatu udostępnienia 20 miejsc w Parlamencie dla Polaków za granicą, mec. Stefan Hambura przypomniał jak nikłe jest dotąd zainteresowanie Polaków za granicą wyborami. Uczestniczy w nich niecałe 200 tys. Polaków, podczas gdy we Francji, która udostępnia swej diasporze miejsca w parlamencie do wyborów idzie ponad 2 mln Francuzów mieszkających poza granicami Francji.

Odnośnie pytania red. Sabiny Augustynowicz dotyczącego gremiów zainteresowanych projektem dr Krystyna Krzekotowska poinformowała, ze projekt wychodzi on naprzeciw zarówno postulatom środowisk zawartych m. in w Raporcie MSZ (opartym o informacje z Ambasad, poszczególnych resortów oraz organizacji Polaków za granicą) o sytuacji Polaków na świecie, dostępnym także na stronie Fb Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.

Poinformowała też o rozmowach, jakie Światowy Kongres Polaków odbył w Senacie, MSZ, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z rektorami i dziekanami Wydziałów Prawa, w tym Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Europejskiej Wyższej Szkle Prawa i Administracji w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Podstawowe znaczenie dla realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji oraz zapobiegania naruszaniu norm prawnych będzie miała - jak zaznaczono na konferencji prasowej – współpraca z dziennikarzami, aby hermetyczny język prawniczy uczynić zrozumiałym dla każdego zainteresowanego. Dlatego ich rola i znaczenie jest nie do przecenienia.

Informacja o prawie obowiązującym w państwach w których mieszkają Polacy zapobiegnie wielu tragediom związanym zwłaszcza z odbieraniem polskim rodzinom dzieci i skazywaniem ich na ciężkie przeżycia i wynarodowienie.

Badania prawo-porównawcze Światowej Akademii Prawa będą przydatne także dla ulepszania prawa polskiego a umiędzynarodowione kształcenie prawników i urzędników przyczyni się do zwiększenia ich wrażliwości i wdrażania w praktyce najlepszych światowych standardów ochrony praw obywateli.

Dr Krystyna Krzekotowska i mec. Stefan Hambura przytoczyli przykłady i doświadczenia Europejskiej Akademii Prawa w Trier oraz polsko-niemieckiej wymiany prawników organizowanej w Instytucie Badania Prawa Sadowego Ministerstwa Sprawiedliwości a także doświadczenia z pracy w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Berlinie.
Poinformowali też o projekcie Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawniczej na Uczelni Łazarskiego w dniu 20.04.2018 r.

Na koniec członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków Andrzej Rępalski poinformował o programie Wydarzenia Patriotyczno-Kulturalnego Światowym Balu Polaków w dniu 10.02. 2018 r. w tym o wystawie obrazów na cele charytatywne.