Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Senior w przestrzeni społeczno-medialnej

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej "Senior w przestrzeni społeczno-medialnej" zorganizowana przez Katedrę Gerontologii Społecznej.

Konferencję otworzyli Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Prorektor ds Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. zw. dr hab. Mariusz Wołos oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Ireneusz Świtała. Wykłady wprowadzające w tematykę konferencji wygłosili: Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Stefan Kołucki, Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Pan Adrian Kromka, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak, Przewodniczący Krakowskiej Rady Seniorów Pan Antonii Wiatr.


Wykłady plenarne wygłosili: Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Prelegentami konferencji byli: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, prof. zw. dr hab. Piotr Błędowski, prof. zw. dr hab. Andreas Hejj, prof. dr hab. Lydia Lehoczka, prof. dr hab. Joanna M. Łukasik, dr hab. Krzysztof Gurba.


Podczas obrad podjęto dyskusję nad wizerunkiem starości kreowanym przez media oraz społeczno-kulturowymi konsekwencjami stereotypowego kreowania wizerunku seniora w środkach masowego przekazu. Tematyka ta jest bardzo istotna w obliczu zmian społeczno-demograficznych obserwowanych na świecie. Powiększająca się w szybkim tempie liczba seniorów na świecie wymaga od społeczeństwa zmiany postaw wobec osób starszych oraz zapobieganiu stereotypowemu wizerunkowi seniora w mediach. Ważne jest, żeby uświadomić społeczeństwo, że starość to kolejny etap życia niekoniecznie determinowany przez niepełnosprawność, niezaradność, problemy z pamięcią. Starość może być czasem poświęconym na rozwój zainteresowań, to czas, który można poświęcić dla rodziny i przyjaciół. Starość ma wiele zalet i właśnie to powinno być podkreślane w mediach. Podczas obrad i dyskusji koncentrowano się głównie na tych zagadnieniach. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu badawczego "Dyferencjacje obrazów starości w środkach masowego przekazu" (kierownik projektu dr Katarzyna Jagielska)

Zobacz również