Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Pierwsze posiedzenie Rybnickiej Rady Seniorów w roku 2016

W dniu 14.01.2016 w Sali Plenarnej Urzędu Miasta Rybnik odbyło się pierwsze w roku 2016 Posiedzenie Rybnickiej Rady Seniorów.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Jolanta Groborz- przew. RRS.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
1. Pan Gerard Landkocz-Przew. Zarządu  Rejonowego  Oddziału Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Rybniku
2. Pani Stanisława Adamek - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Rybniku

Ze strony Urzędu Miasta w spotkaniu udział wzięli:
1. Pani Joanna Wilaszek-Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej w Rybniku
2.Pani Monika Jakubczak-koordynator  d/s  RRS  z Wydz. Polityki Społecznej

Po powitalnym wystąpieniu Pani Jolanty Groborz i przedstawieniu programu Posiedzenia głos zabrali goście obecni na zebraniu.
Pan Landkocz przedstawił zakres działania Zarzadu Oddziału,wyraził chęć aktywnej współpracy z RRS.
Koła Rejonowe w Rybniku/20/ skupiają 1900 członków i prowadzą wszechstronną działalność dla seniorów.
Przedstawiona przez Pana Landkocza oferta wycieczek/bardzo bogata/ wzbudziła powszechny podziw,tym bardziej ,że koszty wycieczek są bardzo korzystne,a miejsca bardzo atrakcyjne/ Zakopane,Berlin,Bukowina......./.

Pani Dyrektor Adamek wyraziła wolę pomocy RRS we  wszystkich planowanych imprezach,szczególnie w 
organizacji wystaw prac artystycznych rybnickich seniorów podczas 2 Rybnickich Dni Seniora w czerwcu tego roku.
Rybnicka Rada Seniorów zatwierdziła pierwszą Uchwałę w tym roku  " Plan działania Rybnickiej  Rady seniorów w roku 2016."

Została również zatwierdzona Uchwała nr2   " Preliminarz wydatków  Rybnickiej Rady Seniorów w r. 2016"
Obydwie Uchwały przyjęto jednogłośnie.
Rybnicka Rada Seniorów zgłosi radnego  Andrzeja Oświecimskiego do nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury za uratowanie zabytku kultury technicznej: zabytkowego dworca kolejowego na Paruszowcu.
Zaproponowano,żeby następne spotkanie RRS poświęcić problemom smogu w Rybniku i zaprosić na spotkanie Pana Jacka Hołuja /Pełn.Prez.d/s spraw smogu/.

Pani Jolanta Groborz wręczyła członkom RRS pamiątkowe albumy jako dar od Pana Prezydenta Piotra Kuczery w podziękowaniu za pracę na rzecz rybnickich seniorów.
Pani Jolanta Groborz  podaje do wiadomosci,że gablotkę RRS będzie prowadzić Pani Urszula Pietruszek i zachęca wszystkich do współpracy.Gablotka znajduje się na parterze Urzędu Miasta.
Przew. Jolanta Groborz podaje do wiadomości ,że w ramach Dni Rybnika 2 Rybnickie Dni Seniora w Rybniku odbędą się 18,19 czerwca 2016 r. i zachęca o przedstawienie na następnym spotkaniu propozycji  ich przeprowadzenia.
Pani Jolanta Groborz informuje RRS że wydawanie Kart Seniora przebiega normalnie,a zainteresowanie jest dalej bardzo duże.
Jolanta Groborz referuje problemy,z którymi przychodzą seniorzy na dyżury RRS.
Seniorów interesuje bardzo możliwość nauki obsługi komputera oraz większe ulgi na bilety w TZR.
Przew. Jolanta Groborz zachęca zebranych do odwiedzania naszej strony internetowej na rybnik.eu w zakładce "rybnik przyjazny seniorom" oraz do udziału w konkursach fotograficznych organizowanych przez Głos Seniora.