Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

I Dzień Seniora w Gminie Zbuczyn

28 listopada 2017 r. w ramach I Dnia Seniora Gminy Zbuczyn odbyła się konferencja poświęcona aktywności, edukacji, sposobom na społeczną integrację i aktywizację środowisk seniorów. Organizatorzy zadbali o udział ciekawych prelegentów i przekrojowe, szerokie ujęcie problematyki dotyczącej pracy ze środowiskiem seniorów. Wyzwania polityki senioralnej na Mazowszu, dobre praktyki w pracy z osobami starszymi, rola Rad Seniorów.

Konferencja była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowej praktycznej wiedzy pozwalającej lepiej planować strategie działań dotyczących polityki senioralnej zarówno samorządów jak i instytucji publicznych. Program i tematykę konferencji adresowano przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych oraz do aktywnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych pracujących i działających na rzecz seniorów. Podczas konferencji odbyła się Uroczysta inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora dla Gminy Zbuczyn.


Od 2012 roku na terenie gminy Zbuczyn działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od ponad pięciu lat aktywizuje seniorów, integruje ich środowisko, przygotowuje stałą ofertę edukacyjną i animacyjną. Słuchacze UTW biorą udział w regularnych spotkaniach, wykładach i zajęciach dodatkowych. W ramach działalności realizowane są projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, zarówno samodzielnie jak i w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. Ważnym nurtem działania UTW Zbuczyn jest integracja wielopokoleniowa i aktywizacja społeczna seniorów. Wiele inicjatyw podejmowanych jest przez seniorów samodzielnie zarówno na etapie pomysłu, idei jak i późniejszej realizacji. Ułatwiają to między innymi zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych wspieranych i finansowanych przez samorząd oraz organizacyjna i merytoryczna pomoc Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W roku 2016 powołano Gminną Radę Seniorów Gminy Zbuczyn a przy UTW powstało stowarzyszenie „Aktywny Senior Gminy Zbuczyn”.

Z inicjatywy Rady Seniorów, Gmina Zbuczyn przystąpiła w 2017 r. do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Patronat honorowy nad I Dniem Seniora Gminy Zbuczyn objął Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz oraz Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Zobacz również