• 25 lipca 2024 02:24

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA – ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY

Zachodzące na świecie procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i zmiany w stylu życia powodują, że problem opieki długoterminowej staje się jednym z ważniejszych wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w większości krajów. Weszliśmy w demograficzną „srebrną erę”, gdyż jak alarmuje na łamach Financial Times brytyjski ekonomista Ian Goldin, na świecie żyje obecnie więcej osób powyżej 65. niż poniżej 5. roku życia. 

Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln (wzrost o 10% w stosunku do roku 2020), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln (wzrost o 25,1%). W 2050 roku w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost o 39,8% w stosunku do roku 2020), stanowiąc aż 40,4% społeczeństwa. Ten dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiego systemu zdrowia i pomocy społecznej. Jednocześnie opieka nad osobami niesamodzielnymi staje się coraz trudniejsza, gdyż zmusza nas do nowych wyzwań związanych również ze zmianą struktury polskiej rodziny. Na skutek zmian społecznych i ekonomicznych, rodzina nie zawsze jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i opiekę osobie niesamodzielnej. Wynika to nie tylko z kurczenia się rodziny i osłabienia roli tej instytucji życia społecznego. Sytuacja na rynku pracy zmusza do mobilności zawodowej i przestrzennej, co ogranicza możliwości zapewnienia opieki przez najbliższych.

Wspomniane wyżej trudności pogłębiło w ostatnich latach dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić być może największy egzamin dla obecnego i kolejnych rządów. Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast poprawiać się, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe. Budząc krótkotrwałe emocje podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie informując opinii społecznej o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

W listopadzie przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkają się już po raz czwarty na konferencji ogólnopolskiej „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO”. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem: DEMOGRAFICZNA SREBRNA ERA. CO DALEJ Z OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ?

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 roku w Warszawie. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej, w tym roku zdecydowaliśmy na wykorzystanie hybrydowej formuły konferencji tak, aby zapewnić możliwość wyboru najbardziej dogodnej formy uczestnictwa w wydarzeniu. W ciągu tych dwóch dni planujemy organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych. Każda z debat odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, a transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2022.pl. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Podczas tegorocznych obrad będziemy dyskutować m.in. o: kadrach medycznych i opiekuńczych, bilansie zysków i strat w opiece długoterminowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyzwaniach związanych z deinstytucjonalizacją opieki długoterminowej, zmianach legislacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach mogących wspierać proces opieki nad osobą niesamodzielną.

Konferencja ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” od początku swojego istnienia działa na rzecz systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi, rozwoju oraz profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Jesteśmy zdania, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważny jest fakt, żeby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania. 

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

www.opiekadlugoterminowa2022.pl

Kontakt:

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” –  Związek Stowarzyszeń 

ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa

e-mail: konferencja@niesamodzielnym.pl