Dywizjon 307

Organizacja non-profit 307 Squadron Project powstała w Exeter w Wielkiej Brytanii w 2014 roku. Jego założycielami są Michael Parrott, Marcin Piórkowski i Andrzej Michalski. Pierwszym pomysłodawcą tego projektu był pan Michael, lokalny historyk z Exeter. Pewnego razu odkrył w starej cmentarnej kapliczce drewnianą rzeźbioną tablicę z polskimi napisami co go zaciekawiło i zaczął poszukiwania śladów Polaków w Exeter. To odkrycie zaprowadziło go do poznania historii Dywizjonu 307, który został sformowany 24.08.1940 roku w Blackpool w Anglii, a jego pierwszym lotniskiem, na którym stacjonował było Kirton w Lindsey znajdujące się w Anglii.  

Tablica w Katedrze 2017

15-go listopada 1942 roku miało miejsce przekazanie polskiej flagi miastu Exeter w Anglii, gdzie Dywizjon 307 stacjonował przez dwa lata w okresie 1941-1943. Podniesienie polskiej flagi na ratuszu miejskim w Exeter było symbolem polsko-brytyjskiej przyjaźni i współpracy. Od 8 lat co roku w dniu 15-go listopada w tym samym miejscu w Exeter na pamiątkę tych historycznych wydarzeń organizowane są uroczyste obchody.  

Głównym celem 307 Squadron Project jest promocja jego historii. Należy podkreślić, że był to jedyny polski dywizjon nocny, a członkowie dywizjonu nazywani byli Nocnymi Puchaczami. W logo Nocnego Myśliwskiego Dywizjonu 307 znajduje się symbol sowy. Organizacja ta zaangażowana jest w rozwijanie współpracy międzynarodowej. Zajmuje się również pomocą dla rodzin i krewnych polskich lotników w zakresie zdobywania dla nich dokumentacji i medali polskich pilotów Dywizjonu 307. Organizowane są wystawy, wywiady i nagrywane wspomnienia z polskimi weteranami. Organizacja 307 Squadron Project jest zapraszana do szkół i muzeów na prezentacje.  

Flaga, Exeter 2017

Twórcy 307 Squadron Project chcieliby podzielić się z polskimi seniorami – czytelnikami Głosu Seniora przesłaniem, aby seniorzy dzieli się swoimi wspomnieniami z najmłodszymi pokoleniami. Głos Seniora pragnie podziękować współtwórcy 307 Squadron Project Panu Andrzejowi Michalskiemu za podzielenie się cennymi informacjami o polskim dywizjonie, o którego istnieniu wie dosyć niewielka liczba ludzi.

Autor: Aneta Lolo – blogerka w Polish Memorabilia In UK

ARTYKUŁ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ:

307 Squadron

307 Squadron Project was set up in Exeter, Great Britain in 2014. It’s founders are Michael Parrott, Marcin Piórkowski and Andrzej Michalski. The first initiator of this project was Michael, a local amateur historian from Exeter. Once he discovered a carved wooden plaque with Polish inscriptions in an old cemetery chapel, he started being interested in it and began to look for the traces of Poles in Exeter. This discovery led him to the history of Squadron 307, which was originally formed on 24th August 1940 at Blackpool, England, and its first airfield was at Kirton-in-Lindsey, England.   

Defiant Kaliszewski

On 15th November 1942 the Polish flag was handed over to the city of Exeter in England, where 307 Squadron was stationed for 2 years during the period 1941-1943. The gift of the Polish flag to Exeter was a symbol of Polish-British friendship and their common cooperation. For the past 8 years ceremonial celebrations have been held annually on 15th November 15 at Exeter to commemorate these historic events.   

The main aim of 307 Squadron Project is to promote the squadron’s history. It should be emphasised that this squadron was the only Polish night squadron, and the squadron members were called ‘Nocne Puchacze’ (‘Night Owls’). There is also an owl symbol in the logo of 307 Night Fighter Squadron. This organisation is involved in the development of international cooperation, it also helps the families and relatives of Polish pilots in obtaining documentation and medals for Polish members of 307 Squadron. Exhibitions, interviews and recorded memories with Polish veterans are organised as well. 307 Squadron project is invited to schools and museums to give presentations.   

The founders of 307 Squadron project would like to share the following message with Polish seniors – readers of the Głos Seniora – they would like to encourage seniors to share their memories with the youngest generations. Głos Seniora would like to thank the co-founder of the 307 Squadron Project Mr Andrzej Michalski for sharing this valuable information about the Polish squadron, the existence of which is still known to only a fairly small number of people.

Author: Aneta Lolo – blogger in Polish Memorabilia In UK