• 25 lipca 2024 01:59

Dziedzictwo Spitfire Laguna

gru 15, 2020 #Senior, #seniorzy

Organizację Laguna’s Spitfire Legacy założył Brytyjczyk Scott Booth. Powstała w celu upamiętnienia polskich lotników, którzy oddali swoje życie podczas operacji lotniczych II wojny światowej. Nazwę organizacji otworzono od nazwiska Piotra Łaguny, podpułkownika lotnictwa; w czasie wojny był lotnikiem- seniorem.

Piotr Łaguna przybył z Francji do Blackpool w Wielkiej Brytanii w czerwcu
1940 roku. Był członkiem uformowanego pierwszego dywizjonu o nazwie 302, który stacjonował w północno-wschodniej Anglii. W sierpniu 1940 roku w Blackpool powstał Dywizjon 303; został ulokowany w Królewskich Siłach Powietrznych (RAF) w Norholt w pobliżu Londynu. W maju 1941 roku Piotr Łaguna awansował na dowódcę 1. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, w którego skład wchodziły formacje dywizjonów 303, 306 i 308. Był niezwykle ceniony przez Brytyjczyków, którzy uważali go za niezawodnego dowódcę. Zginął 27 czerwca 1941, w jednej z operacji lotniczych w pobliżu Calais we Francji, w samolocie Dywizjonu 303 Spitfire RF-M „Sumatra” o numerach seryjnych P8331.

Piotr Łaguna portret
Piotr Łaguna

Przed wojną Piotr Łaguna stacjonował w Warszawie. Cieszył się bardzo dobrą opinią, miał świetne poczucie humoru. Podobno był lubiany do tego stopnia, że w warszawskich restauracjach nigdy nie płacił za swoje drinki.

Polskie siły powietrzne w okresie II wojny światowej liczyły 18.000 polskiego personelu. W latach 1940-1945, wraz z siłami zbrojnymi państw alianckich, uczestniczyły w walkach w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii. Największą – Bitwę o Anglię – polskie lotnictwo stoczyło w 1940 roku. Polacy służyli we wszystkich oddziałach RAF, na całym terytorium Wielkiej Brytanii; byli wysoko wykwalifikowanymi pilotami. Zdobyli opinię niebywale odważnych i oddanych sprawie walki o wolność.

Wszystkie samoloty typu spitfire były pilotowane przez Polaków. W Bitwie o Anglię uczestniczyły 4 polskie dywizjony, w tym słynny Dywizjon 303 oraz Dywizjon 302. To właśnie Dywizjon 303 zasłużył się najbardziej – zestrzelił 126 samolotów wroga.

Organizacja Laguna’s Spitfire Legacy ma zamiar odbudować Spitfire P8331, w którym ostatni raz leciał Piotr Laguna, zanim stracił życie. Chce również sprowadzić do Polski w 2021 roku samoloty Spitfire i Hawker Hurricane. Ma to być symboliczne złożenie hołdu Polakom, którzy walczyli w Królewskich Siłach Lotniczych RAF podczas II wojny światowej. Scott Booth, dyrektor organizacji, nawiąże w ten sposób do brytyjskiej tradycji: przeloty samolotów Spitfire w Wielkiej Brytanii, w ważnych dla kraju sytuacjach, symbolizują nadzieję. Chce również zorganizować wystawę lotniczą. Podkreśla, że dzięki tolerancji i poprzez międzynarodową współpracę negatywną przeszłość można zamienić w pozytywną przyszłość.

W 2021 roku, w 81. rocznicę Bitwy o Anglię, Scott Booth wraz z Laguna’s Spitfire Legacy pragnie zorganizować stosowne obchody w Polsce, ponieważ Polacy nie mogli uczestniczyć w Dniu Zwycięstwa w Londynie, w 1946 roku z przyczyn politycznych. Upamiętnienie Polskich Sił Powietrznych i międzynarodowych dywizjonów, które wspierały Wielką Brytanię podczas II wojny światowej oraz odrestaurowanie Spitfire’a, który Piotr Łaguna pilotował ostatni raz są najważniejszymi celami organizacji Laguna’s Spitfire Legacy.

Autor: Aneta Lolo – koordynatorka Głosu Seniora w Wielkiej Brytanii

ARTYKUŁ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ:

Heritage Spitfire Laguna

Laguna’s Spitfire Legacy was founded by British man Scott Booth. The Laguna project was founded in order to commemorate the Polish airmen who gave their lives unconditionally during the military air operations during WW2. The name of the Laguna project is derived from the surname of Lieutenant Colonel of the Polish Air Force; Piotr Łaguna a WW2 senior aviator. 

Laguna's spitfire legacy, logo

Piotr Łaguna came from France to Great Britain in Blackpool in June 1940. He was part of the first Squadron formed 302 Sqaudron, which was stationed in the North East of England. In August 1940 303 Squadron was formed in Blackpool and deployed to RAF Northolt near London. Piotr Łaguna was promoted in May 1941 as the Commanding Officer of 1 Polish Fighter Wing which consisted in the formation of 303, 306 and 308 squadrons. He was highly appreciated by British command in whose opinion he was a reliable commander. Lieutenant Colonel Piotr Łaguna died on June 27, 1941 in an air operation near Calais in France, whilst flying in 303 Squadron Spitfire RF-M „Sumatra” serial P8331. 

Before the war, Piotr Łaguna was stationed in Warsaw, he had a very good opinion, as evidenced by the fact that he never paid for his drinks in Warsaw restaurants, he also had a great sense of humor. 

The Polish air force during World War II numbered 18,000 Polish personel. After the outbreak of the war, the Polish armed forces found themselves in an alliance with the Allied forces in 1940-1945 and participated in battles in Europe, including Great Britain, in which the biggest battle fought by the Polish air force was the Battle of Britain in 1940. 

Poles served in all RAF divisions and in all regions. They have earned a reputation for being extremely brave and dedicated to the fight for freedom. 

All Hurricanes were fully operated by Poles. Four Polish squadrons participated in the Battle of Britain, including the famous 303 Squadron and 302 Squadron. 303 Squadron made the greatest contribution in the Battle of Britain and shot down 126 enemy units. 

The organization Laguna’s Spitfire Legacy is going to rebuild the spitfire P8331, in which Piotr Laguna last flew, before losing his life bailing out. They also want to bring Spitfire and Hawker Hurricane planes to Poland in 2021 as a symbol of paying tribute to the Poles who fought in the RAF Royal Air Force during World War II. The director of the organization Scott Booth refers to the symbolism given in Great Britain in vital moments for the country, when Spitfire planes give special flights over the country, symbolizing hope. He also wants to organize an aviation exhibition. He emphasizes that tolerance and international cooperation can lead to a transformation of a negative past into a positive future. 

In 2021, on the 81st anniversary of the Battle of Britain, Scott and Laguna’s Spitfire Legacy want to organize an appropriate celebration in Poland. The most important goals of Laguna’s Spitfire Legacy is a commemoration of the Polish Air Force and International Squadrons who supported Great Britain in the hour of need through the restoration of the Spitfire in which Piotr Łaguna piloted for the last time. This also to be in recognition of the Victory Day in 1946 in which Poles couldn’t have attended because of political reasons of those times. 

Author: Aneta Lolo – Coordinator of Głos Seniora in the United Kingdom