Pamiętamy o Przeszłości, Inspirujemy Przyszłość poprzez Międzynarodową Jedność

„Pamiętamy o Przeszłości, Inspirujemy Przyszłość poprzez Międzynarodową Jedność” to motto organizacji Polish Heritage Flight (PHF) czyli Polskie Dziedzictwo Lotnicze, która została założona w 2019 roku w dniu 11-go listopada czyli w polskie Narodowe Święto Niepodległości. Siedzibą organizacji jest Imperialne Muzeum Wojny (Imperial War Museum) w Duxford Cambridgeshire w Anglii i jednocześnie jest częścią tamtejszej Historycznej Kolekcji Lotnictwa (Historic Aircraft Collection). Organizacja jest prowadzona przez brytyjskich wolontariuszy: Dave Harvey Pilot , Clive Denney Pilot, Derek Rusling Lider Projektu/Załoga Naziemna. PHF można znaleźć na stronie internetowej www.polishheritageflight.com, gdzie można włączyć subskrypcję Newslettera. PHF jest obecna także na Facebooku i Twitterze. Polskie Dziedzictwo Lotnicze powstało w celu podniesienia międzynarodowej świadomości o wkładzie polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię w 1940 roku, której 80-a rocznica przypada w tym roku. Dlatego, że polscy piloci wnieśli ogromny wkład w Bitwie o Anglię brytyjscy wolontariusze zainteresowali się rolą polskich sił zbrojnych podczas II wojny światowej, a szczególnie w Bitwie o Anglię. Co jest istotne, PHF jest właścicielem Historycznej Kolekcji Lotnictwa znajdującej się w Duxford w Anglii. Ta kolekcja zawiera samoloty typu Spitfires & Hawker Hurricanes. Spitfires są bardzo istotne z polskiej perspektywy, gdyż były one w całości używane przez Polskie Siły Powietrzne w ramach Królewskich Sił Powietrznych (RAF) podczas II wojny światowej. Główna baza polskich Sił Zbrojnych znajdowała się w Blackpool w Anglii, gdzie do dziś istnieje Hangar 42. To miejsce powstało w 1939 roku na początku II wojny światowej na potrzeby Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

Warto podkreślić, że Hangar 42 był bazą dla RAF i polskich dywizjonów oraz, że istniało wiele polskich dywizjonów, nie tylko najsłynniejszy Dywizjon 303. Co więcej, 145 polskich lotników brało udział w Bitwie o Anglię w 1940 roku oraz tworzyli oni największy, poza brytyjskim, kontyngent tej bitwy. PHF ściśle współpracuje z inną organizacją na rzecz uczczenia polskich lotników, która nazywa się Laguna Spitfire Legacy z siedzibą w Gloucester w Anglii. Nazwa organizacji Laguna wywodzi się od nazwiska Piotr Łaguna, który był członkiem Dywizjonu 302 i później dowódcą tego dywizjonu podczas II wojny światowej. Obie organizacje są tworzone przez brytyjskich obywateli i pracują nad szerzeniem promocji polskiego wkładu z Bitwie o Anglię w 1940 roku. Jednocześnie organizacje te swoją działalnością oddają hołd historii, w który oba narody brytyjski i polski miały olbrzymi wkład. Zaś II wojna światowa w oczywisty sposób jest naszym narodowym dziedzictwem, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i miała niebywały wpływ na brytyjskie i polskie społeczeństwo i kulturę.

Polish Heritage Flight planuje razem z Laguna Spitfire Legacy wizytę w Polsce w 2021 roku w związku z 81-ą rocznicą Bitwy o Anglię.
Pan Derek – Lider Projektu, chciałby podziękować polskim seniorom – czytelnikom Głosu Seniora za przeczytanie tego artykułu i dzielenie się wiedzą o projekcie z innymi polskimi obywatelami w Polsce i za granicą. Pan Derek również podziwia wartość jaką jest człowieczeństwo jako jedną z najbardziej cennych cech ludzi uwikłanych w II wojnę światową.
Głos Seniora chciałby również podziękować Panu Derekowi za dostarczenie nam tych cennych opisanych powyżej informacji i oczekujemy na dalszą współpracę między Polish Heritage Flight i Głosem Seniora w niedalekiej przyszłości.

Artykuł powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Derek Rusling (Lider Projektu PHF) w dniu 5. października 2020 roku.

Autor: Aneta Lolo (Blogerka w Polish Memorabilia In UK).


ARTYKUŁ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ:

Remembering the Past, Inspiring the Future through International Unity

„Remembering the Past, Inspiring the Future through International Unity” is a motto of Polish Heritage Flight (PHF) which was founded in 2019 on the 11th of November (Polish Independence Day) and is based at the Imperial War Museum, Duxford Cambridgeshire in England and it is also a part of the resident Historic Aircraft Collection.

The organisation is a non-profit collective and it is run by British volunteers: 

  • Dave Harvey Pilot 
  • Clive Denney Pilot

Derek Rusling Project Leader/Groundcrew.PHF is available on www.polishheritageflight.com. The website has a free Newsletter. You can find PHF also on Facebook and Twitter.

The organisation is set up in order to raise awareness of Polish contribution into the Battle of Britain which the 80th anniversary takes place this year. As Polish Air Forces played a significant role in the Battle of Britain in 1940, the PHF volunteers were interested in the role of Poles in 2WW and especially in the Battle of Britain in 1940. What is most important is that PHF owns the Historic Aircraft Collection based in Duxford in England. This collection includes Spitfires & Hawker Hurricanes aeroplanes. Spitfires are important from the Polish perspective as they were fully operated by Polish Air Forces under Royal Air Force during WW2.

The main base of Polish Air Forces was placed in Blackpool in England where till today there exists Hangar 42. This place was built in 1939 at the beginning of WW2 to be a place for the RAF (Royal Air Forces). The mentioned Hangar 42 was a base for RAF and Polish Squadrons. There were many Polish Squadrons, not only the famous one Squadron 303.

It is worth to mention that a total of 145 Polish airmen fought in the Battle of Britain in 1940. And they formed the largest non-British contingent. The Polish 302 & 303 Squadrons were major parts of this contingent.

Polish Heritage Flight strictly works with another organisation run in the remembrance of Polish pilots which is Laguna Spitfire Legacy based in Gloucester in England. Laguna derives from the name of Piotr Łaguna, who was a crew member of Squadron 302 and later on he was a head of this Squadron during WW2. Both organisations are formed by British citizens and work on promoting Polish contribution in the Battle of Britain in 1940 and they would like to honour the history which has a huge impact on both British and Polish nations. And WW2 history is obviously our national heritage which is handed down from generation to generation and also had a tremendous impact on Polish and British society and culture. 

Polish Heritage Flight is planning together with Laguna Spitfire Legacy to visit Poland in 2021 in regards to the 81th Anniversary of the Battle of Britain.

Derek – Project Leader/Groundcrew would like to thank all Polish seniors and the readers of Senior Voice for reading this article and sharing this knowledge amongst other Polish citizens in Poland and abroad. Derek also admires the value of humanity which was one of the most precious characteristics of people involved in the WW2 activities.

We’d like to take an opportunity to thank Derek for providing us all the information described above and we’re looking for a cooperation between Senior Voice and Polish Heritage Flight in the near future.

Article based on an interview with Derek Rusling (PHF Project Leader) on the 5th of October 2020.

Author: Aneta Lolo (Blogger in Polish Memorabilia In UK).