Rekrutacja na Studia Podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych

Szanowni Państwo,

W ślad za przesłanymi już komunikatami i informacjami przekazywanymi
w rozmowach telefonicznych, potwierdzamy, że w październiku 2020 r. (prawdopodobnie 24.10) wznawiamy Studia Podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy oraz związanych z nią chorób przewlekłych.

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wspierania w tym zakresie działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie:

 • organizacji i sposobu funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce,
 • zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i pokrewnych chorób przewlekłych szczególnie u dzieci i młodzieży,
 • diagnozowanie i zapobieganie cukrzycy i jej powikłaniom w placówkach służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej,
 • leczenia cukrzycy, w tym insulinoterapii, zasad właściwego żywienia, fizykoterapii,
 • anatomii, fizjologii i patofizjologii wybranych układów i narządów wewnętrznych,
 • nowoczesnych metod monitorowania glikemii,
 • ratownictwa medycznego,
 • pedagogiki z metodyką nauczania,
 • psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej,
 • organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle,
 • zakresu ochrony osób przewlekle chorych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz w prywatnej ofercie produktowej komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Organizatorem Studiów jest Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi we współpracy z Fundacją „Diabeciaki” oraz Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Program realizuje Kadra naukowo-dydaktyczna UNS w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, SGH w Warszawie, specjalistycznych klinik diabetologicznych. Kierownikiem Studiów jest prof. Romuald Holly, zaś Konsultantem-Kierownikiem Medycznym Programu Studiów – prof. Agnieszka Szadkowska. Promotorem organizacji studiów jest mgr Barbara Kucharska, wice prezes Fundacji „Diabeciaki”.

Studia przygotowują do szeroko rozumianej roli edukatora zdrowotnego działającego
w charakterze doradcy, przewodnika, coacha, koordynatora procedur terapeutycznych
w zakresie profilaktyki, prewencji, rekonwalescencji, rehabilitacji, reorientacji zawodowej, resocjalizacji osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Program obejmuje 192 godziny wykładów i zajęć praktycznych oraz 24 lub 48 godzin zajęć seminaryjnych (zależne od liczby uczestników i obowiązujących aktualnie zasad partycypacji w zajęciach grupowych) – łącznie 192 lub 216/240 godzin zajęć dydaktycznych; ponadto – 750 godzin pracy własnej studenta.

Program realizowany jest w ramach min. 12 max. 14 dwudniowych sesji sobotnio-niedzielnych odbywanych w godz. 10:00 – 16:30 (soboty) i 9:00 – 15:30 (niedziele) w salach dydaktycznych UNS, w siedzibie Fundacji „Diabeciaki” oraz w szpitalach i ośrodkach stymulacji.

Ze względu na obowiązujące aktualne (i prawdopodobne jeszcze w najbliższych 2-4 miesiącach) zasady prewencji związanej z pandemią COVID-19, w pierwszym semestrze zajęcia dydaktyczne będą prowadzone głównie „on-line”, z wyjątkiem pierwszej sesji, na którą należy przybyć osobiście, okazać oryginały przesłanych wcześniej do UNS dokumentów, odebrać materiały dydaktyczne (gł. książki), załatwić wszystkie sprawy organizacyjno-administracyjne oraz wysłuchać pierwszych wykładów wprowadzających w problematykę zajęć programowych.

Wykaz terminów wszystkich 12 lub 13 sesji sobotnio-niedzielnych – w załączeniu, z zastrzeżeniem, iż może jeszcze ulec modyfikacji.

Warunki uczestnictwa w studiach:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, podpisania umowy z UNS. Wniesienie opłaty na studia oraz złożenie (drogą pocztową lub osobiście) w Sekretariacie UNS kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem, przy założeniu, że kandydat spełnia wymagania (formalne kryteria).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • 2 fotografie (35mm x 45mm),
 • dowód wpłaty czesnego,
 • w przypadku płatności w II ratach – oświadczenie o terminie wpłaty drugiej raty,
 • numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli kandydat nie zostanie zaakceptowany przez Komisję Rekrutacyjną.Rekrutacja:

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji:

Fundacja „Diabeciaki”
www.diabeciaki.pl/edukator-zdrowotny-rekrutacja
tel.: 693 056 654, e-mail: prezes@diabeciaki.pl

lub

Natalia Skorzycka (Sekretarz Studiów)
tel.: 570 100 880, e-mail: natalia.skorzycka@gmail.com

Aplikacje należy nadesłać na adres:

Fundacja „Diabeciaki”
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

lub

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21=
tel.: 42 232 74 99

Czesne:

4.650 zł (płatne w całości lub dwóch równych ratach – 2×2 325zł).
Przy czym pierwsza rata najpóźniej na 7 dni przed pierwszą sesją zjazdową.

Numer rachunku: 78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
w tytule płatności: St. Pod. Edukator Zdrowotny+ nazwisko i imię.

Obsługa studiów:

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21
mgr Natasza Kornatowska, tel.: (42) 232 74 99, e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

Kierownik Studiów:
prof. Romuald Holly, e-mail: rholly@sgh.waw.pl lub rholly@kiu.com.pl

Konsultant-Kierownik Medyczny Programu Studiów:
prof. Agnieszka Szadkowska, e-mail: agnieszka.szadkowska@umed.lodz.pl

Sekretarz Studiów:
Natalia Skorzycka, tel.: 570 100 880, e-mail: natalia.skorzycka@gmail.com

Fundacja „Diabeciaki”:
Wiceprezes mgr Barbara Kucharska, tel.: 693 056 654, e-mail: prezes@diabeciaki.pl

W imieniu Organizatorów
Wiceprezes Fundacji „Diabeciaki” – Barbara Kucharska


Harmonogram zjazdów – Edukator Zdrowotny