VI Olimpiada Sportowa Seniorów w Lesznie

Zbliża się VI Olimpiada Sportowo-Obronna Seniorów w Lesznie – 28 września

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” w Lesznie dnia  28 września b.r. organizuje VI Olimpiadą Sportową Seniorów w ramach projektu Aktywne Obywatelskie Leszno. Olimpiada rozpocznie się o godz. 12.00 na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. Impreza została objęta patronatem medialnym Głosu Seniora.

Zamierzeniem organizatorów jest popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. Dążą oni do integracji seniorów aktywnych poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, a tym samym zachęcają do uprawiania różnych dyscyplin sportowych niezależnie od wieku. Efektem ma być zmotywowanie do systematycznego i długofalowego stosowania ćwiczeń fizycznych jako jednego z podstawowych zachowań pro zdrowotnych osób starszych.

Zawody rozgrywane są w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Konkurencje indywidualne: rzut granatem na celność, konkurencja sprawnościo wa, strzelanie z bronipneumatycznej, udzielanie pierwszej pomocy.

Cele współzawodnictwa:

 • propagowanie aktywnych form wypoczynku
 • doskonalenie sprawności fizycznej przez czynny udział w zawodach sportowych
 • integracja środowiska wojskowego i utrwalanie więzi rodziny wojskowej poprzez wspólne poznanie i wymianę doświadczeń na gruncie sportowo-rekreacyjnym
 • utrzymanie i podnoszenie kondycji uczestników zawodów
 • wyłonienie najlepszych uczestników turnieju  i  zespołów

Organizacja:

Turniej w poszczególnych dyscyplinach sportowych organizuje i przeprowadza komitet organizacyjny Rada Naczelna Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, MOSIR oraz przedstawiciele JW.

Organizator mistrzostw zobowiązany jest:

 • przeprowadzić zawody zgodnie z regulaminem i wymogami organizacyjnymi poszczególnych dyscyplin sportowych
 • zabezpieczyć obsługę medyczną i sędziowską zawodów
 • zawody otwiera i zamyka Przewodnicząca SRW.

Zespoły i zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są:

 • w terminie podanym przez organizatora zgłosić imienne składy drużyn
 • kierownik zespołu i zawodnicy biorą udział w odprawie technicznej i posiadają zaświadczenia lekarskie dopuszczające zawodników do zawodów

Weryfikacja zawodników prowadzona będzie przez sekretariat zawodów.

Pięć dni po zawodach organizator przesyła protokół końcowy z zawodów.

REGULAMIN

KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH

UCZESTNICY – reprezentacje zaproszonych organizacji pozarządowych w ilości 4 osób minimalny wiek 60 lat

MIEJSCE – stadion lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie przy ul.17 Stycznia

UBIÓR – sportowy

KONKURENCJA I – rzut granatem na celność:

Sposób przeprowadzenia:

Każdy zawodnik ma zadanie wykonać cztery rzuty granatem na celność w tym jeden rzut próbny z odległości 8m do wyznaczonych kół o średnicy 2m i 1m.

PRZEBIEG I PUNKTACJA KONKURENCJI – sędzia konkurencji kieruje ustawieniem zawodników podaje komendy do wykonania rzutu i liczy punkty – koło o średnicy 2m – 1 punkt, koło o średnicy 1m – 3 punkty. Zwycięża zawodnik, który uzyska największą ilość punktów.

KONKURENCJA II– konkurencje sprawnościowe:

 1. Konkurencja sprawnościowa – niespodzianka.
 2. Rzut oszczepem na celność – każdy z zawodników wykonuje trzy rzuty do kół o różnej średnicy, każde koło ma przypisaną ilość punktów do zdobycia (1 pkt, 3 pkt, 5 pkt). Zawodnik ma prawo do jednego rzutu próbnego. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.
 3. Rzut lotką do tarczy na celność – każdy z zawodników wykonuje 5 rzutów do tarczy z odległości 4m. Zawodnik ma prawo do jednego rzutu próbnego. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

KONKURENCJA III – strzelanie z broni sportowej KBKS

Sposób przeprowadzenia:

Każdy zawodnik ma zadanie wykonać 3 strzały na celność. Tarcza sportowa ustawiona na odległości 50m. Czas strzelania nieograniczony.

PRZEBIEG I PUNKTACJA KONKURENCJI – sędzia konkurencji kieruje ustawieniem zawodników podaje komendy do rozpoczęcia strzelania, sprawdza i podaje liczbę uzyskanych punktów. Zwycięża zawodnik, który uzyska największą ilość punktów.

KONKURENCJA IV – udzielanie pierwszej pomocy – sprawdzian praktyczny

Sposób przeprowadzenia:

Każdy zawodnik ma zadanie udzielenie pierwszej pomocy po wylosowaniu zadania u ratownika medycznego prowadzącego konkurencję.

PRZEBIEG I PUNKTACJA KONKURENCJI – sędzia konkurencji ocenia wykonanie zadania i przyznaje punkty za prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.

KONKURENCJA V: Zawody kręglarskie

UCZESTNICY: 4 osobowe reprezentacje  zaproszonych organizacji pozarządowych.

UBIÓR: sportowy.

KONKURENCJA: zawody na bowlingu

Sposób przeprowadzenia:

Każdy zespół ma zadanie wykonać w ciągu pół godz. maximum rzutów. Zawodnicy wykonują rzuty na zmianę.

KLASYFIKACJA:

Zespołowa – wygrywa drużyna która, uzyska najlepszy wynik .

ORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA

KOŁO W LESZNIE PRZY WSPARCIU RADY NACZELNEJ SRW

Kontakt organizacyjny:

Barbara Mroczkowska tel. 605 888 506

Dorota Hołowińska tel. 504 824 313

SĘDZIOWIE ZAWODÓW:

Sędziowie konkurencji sprawnościowych:

 • Leszek PAWLIKIEWICZ
 • Marek ZIMNOCH

Sędzia Główny zawodów: Jarosław ZIELONKA

Zadanie sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Leszna  i Powiatu Leszczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy!