XII Europejskie Spotkani Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie

XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie

„Dla Niepodległej – Polonia i Polacy w Krajach Europejskich” – 24-29.06.2018 r.

Spotkanie to jest już dwunastym z cyklu corocznych spotkań. Ich idea i potrzeba organizacji narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu Członków  Akademii do Lwowa. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie, w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich polskich UTW zza wschodniej granicy oraz przedstawiciele krajowych UTW. Spotkania miałyby służyć szeroko pojętej integracji senioralnego środowiska polskiego.

W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu polskich UTW zza wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW, będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych UTW. Zamierzenie udało się, w ostatnim XI  Spotkaniu, którego tematem przewodnim było „Polonia i Polacy w krajach europejskich – prawa, perspektywy, oczekiwania”,  odbywającym się pod Pana patronatem brało udział 17  delegacji z Brześcia, Grodna, Lwowa, Zdołbunowa, Dyneburga, Kiejdan, Kłajpedy, Solecznik, Niemenczyna Święcian, Kowna, Poniewieża zza wschodniej granicy oraz z Bukaresztu, Wiednia i Czeskiego Cieszyna – razem 97 osób i 13 przedstawicieli z kraju.

W XII Spotkaniu planowany jest udział delegacji z: Rosji (Obwód Kaliningradzki), Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Republiki Czeskiej oraz Kazachstanu – ogółem 98 delegatów z zagranicy. W Spotkaniu  uczestniczyć będą  również przedstawiciele krajowych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Celem przyświecającym  organizacji XII Spotkania o temacie przewodnim „Dla Niepodległej – Polonia i Polacy w krajach europejskich” jest  wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi  Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Europie, powstanie nowych organizacji tego typu, umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w imprezach artystycznych z udziałem członków  krajowych UTW i polskich organizacji kresowych.

Planowane wykłady z panelami  dyskusyjnymi:

  • „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW”,

  • „Niepodległa w sercach Polaków i Polonii w Europie”

  • wykład historyczny „Kresy dla Niepodległej”

Wykłady służyć będą  podwyższaniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych polskich UTW w Europie oraz komitetów założycielskich nowych PUTW i  pogłębieniu zasobu wiadomości z historii i kultury polskiej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP i Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz przy współudziale  finansowym Urzędu Miasta w Olsztynie. Patronat nad  XII Spotkaniem objął  Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP.

W Komitecie Honorowym udział biorą  Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego , Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz Pan prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.