Konkurs Drzewo Pokoleń

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ 2018

Nagroda dla propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się

Konkurs Drzewo Pokoleń

 

Jeśli realizujesz ciekawe projekt adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, lub jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

To już III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne. Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów.

III Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część V Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką. Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie V Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukoronowaniem gali będzie koncert znanego artysty.

Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się w dniu 12 maja  i potrwa do 24 maja 2018 r. 

 

WAŻNE DATY

Konkurs realizowany jest w pięciu etapach:

  1. Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 22 marca – 22 kwietnia
  2. Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia
  3. Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 12 maja
  4. Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 – 24 maja
  5. Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 25 maja

 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy, którzy mając na uwadze dobro seniorów, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości ich życia. Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata. Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. (samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).

W Konkursie Drzewo Pokoleń ustanowiono następujące kategorie nagród:

  • samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu),
  • organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450);
  • senior – lider – kategoria adresowana do osób fizycznych lub grup nieformalnych;

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.drzewopokolen.umed.pl.

Konkurs Drzewo Pokoleń
fot. z arch. Urzędu Miasta Łodzi

 

Przypominamy zwycięzców poprzedniej edycji 2017: 

 

Kategoria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

 

Konkurs Drzewo Pokoleń
fot. z arch. Urzędu Miasta Łodzi

Kategoria: SENIOR LIDER

Telefon życzliwości – grupa seniorów wolontariuszy

 

Kategoria: SAMORZĄD

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

 

Kategoria: BIZNES

Agencja Pro Cinema – kino Charlie

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: www.drzewopokolen.umed.pl.