I Konferencja z cyklu: Niepełnosprawna starość – współczesne konteksty geragogiki specjalnej

Konferencja odbędzie się 20 kwiecień 2018 r. na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 (obrady w sekcjach) oraz bud. 21 (obrady plenarne).

I konferencja z cyklu Niepełnosprawna starość – współczesne konteksty geragogiki specjalnej odbędzie się pod tytułem: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA OSÓB W STARSZYM WIEKU W OBSZARZE TEORII, KSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowo wyłaniającej się subdyscypliny naukowej – geragogiki specjalnej – skupiającej się na zagadnieniu niepełnosprawności w starszym wieku, nabierającego znaczenia w kontekście nasilającego się procesu starzenia się społeczeństw i jego konsekwencji dla zdrowia i sprawności w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym. Celem konferencji jest wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich interdyscyplinarnych dyskusji wokół tematu niepełnosprawności w starszym wieku, pozwalających na łączenie różnych ujęć: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, medycznych, rehabilitacyjnych, filozoficznych, prawnych i innych.

Celem konferencji jest również ustanowienie wspólnego forum współpracy dla specjalistów zajmujących się zagadnieniem niepełnosprawności oraz specjalistów kompetentnych w dziedzinie starzenia się i starości. Współpraca w obszarze starości i niepełnosprawności, często funkcjonujących w oderwaniu od siebie, pozwoli na opracowanie i wdrożenie efektywniejszych sposobów zaspokajania specyficznych potrzeb osób w starszym wieku z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Program konferencji stanowi forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień z praktyki zawodowej, które można zaprezentować w formie wystąpienia lub posteru. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Słowo wstępne wygłosi podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, pani dr Elżbieta Bojanowska. W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz czterech sekcji tematycznych w interdyscyplinarnym gronie specjalistów z różnych dziedzin pedagogiki  specjalnej i gerontologii, zostaną podjęte zagadnienia różnego rodzaju niepełnosprawności, utrudnień funkcjonalnych  i potrzeb rehabilitacyjnych osób w starszym wieku. Gościem specjalnym konferencji będzie Kevin Spencer z Carlow University (PA, USA),  iluzjonista, terapeuta, naukowiec, który wygłosi wykład pt. „Sztuka kreatywnego starzenia się”.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – przewodnicząca
ks. prof. S. Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. A. Fidelus, prof. UKSW, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Roman Ossowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. R. Kijak, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Edyta Wolter, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Barbara Galas, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Maria Boużyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Iryna Kurlak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

POBIERZ PROGRAM